Friday, July 23, 2021

No posts to display

Maxxansaalee haaraa

There are currently 378 Words(Jechoota) in this directory beginning with the letter R.
R

r‹¨«sum‹¨«
galmee eenyummaa

rabbit
illeettii, illeensa

rabbit n.
hileensa i

rabies
nyanyee

rabies n.
nyanyee ni

Radar
raadaarii

radio
raadiyoonii, raadiyoo

radio button
qabduu raadiyoo

rag n.
bututuu ni

rage v.
romma ita; wacifa cifta

rain
rooba, bokkaa

rain (heavily) v.
lollaha laata; v. rooba bda; sora rta

rain v.
bokaya i; boka'a bokeeni; (heavy) tamna i; n. hareesa i:

rainbird n.
bararatoo ni

rainbow
sabbata Waaqaa

rainy, be v.
ganna gannita

raising n.
ka'iisa

ramrod n.
sangii ni (Amh.)

rancid, become v.
bulungawa goofta

range
hangii

Range name
moggaasa daangaa

range............
hammanga

rank n.
shuuma i

RAS
RAS

rash n.
suukii ni

Raster
Raastarii

rat n.
hantuuta i; kolissa i

rat's nest n.
huuroo ni

rate
saffiisa

rattle n.
reeqisaa ni

rattle on v.
hofomfoladha latta

raven n.
haranqeessa i

ravine n.
bohaa ni; balee ni; bowwaa ni; horraa ni

raw (adj.) dheedhi

raw disk
baxxee addaa

razor
haaduu, shiggiree, qarabaa

razorblade n.
shigiree ni (Amh.)

reach v.
dhaqaba bda; dhufa dhufta; gaha geeta; ta'a taata

react v.
boona boonta

Read
dubbisi

Read only
dubbisqofa (DB)

read v.
sooma ta (Swa.); dubbisa bifta

read-only
dubbisqofaa (DQ)

read-only file system
sirna faayilii dubbisqofaa

read-write
dubbis-barreessi (DB)

readability
dubbifaminna

Reading Pane
fooddaa dubbisaa

README file
faayilii NADUBIS

ready
qophaa'eraa

ready (adv.)
kurfo

ready, be v.
qopha'a phoofta; make qopheessa sita; kurfeessaa

ready, prepared
qophaa'aa, qixaa'aa

ready?
fi (suffix)

reality n.
dhugaa ni

realize v.
hubadha batta; ilaala lta

really
dhugaal

rear end n.
eegee ni

rear n.
dinqa i (private part of Borana house.)

rearrange
qiqindeessuu

reason
sababa

reason n.
qalbii ni

rebellion
fincila

reboot
lamuu kaasi

Recalculate
lamuu herreegi

recall
dhaamdii

receipt
naga'ee

receipt n.
darasanyii ni (Amh.)

receive
fudhu

receive v.
qaba qabda; with gratitude v. sifeefadha fatta

recently
dhihootti

recently (adv.)
dhi'o; onaana

receptionist
keessummeessituu

recipient
fudhataa

recognize
qalbifachuu, hubachuu

recognize v.
beeka beeta

recoil v.
kontorfadha fatta

Recolor
halluu jijjiiri

reconcile v.
taasisa sifta (cf. ta'a)

reconciliation n.
qoraa i; qorsumaa ni

record
kuusaa

Record pointer
akeektuu galmee

record source
madda kuusaa

record, roster
galmee

recordset
gurmuu kuusaa

recover
bayyanachiisi

recover v.
bayanadha natta; filma mita

recovery n.
lilanawaa ni

Rectangle
rektaangilii

rectum n.
bondee ni; uduu ni; munnee ni; xeerii ni

recuperation n.
lilanawaa ni

recurring
deddeebi'aa

recycle bin
baattoo gatoo

red
diimaa

red (adj.)
( for horses and mules) daama

redeem v.
fura furta

Redial
lamuu bilbili

Redlining
sarara diimaa

redness n.
diimeena i

Redo
irra deebi'i

reduce
xinneessi

Reduce icon
sajoo xinneessi

reedbuck n.
borofaa ni

reek v.
xira'a roofta; ajaha

refer to v.
akeeka , akeetta

reference
wabii

reference...........
irkoo

refine v.
qunquma mta

reflection
balaqqee, calanqeettii

refresh
haaromsi

Refresh Data
deetaa haaromsi

Refresh every
hunda haaromsi

refugee
kooluu-galaa, kooluu-galtuu

refusal n.
siriima i

refuse (adv.)
barkati + jedha; barsiima + dha'a

refuse to respond v.
rincica cicca

refuse v.
dida, didda; (refuse absolutely) barkati (adv.);

regain strength v.
lilanaha noofta

region selection
filannoo murta‹??aa

Regions
bakka murtaa‹??aa

register
galmeessuu

registered trademark
mallattoo galmaa‹??ina daldalaa

registered user
fayyadamaa galmaa‹??e

registration
galmee

registration n.
masagaba i (Amh.)

registry
galmee

regret v.
gaabba bita; ufi gaabba bita; ooda oodda; oodaha doofta

reinforce v.
gonoofa fta

reinstall
lamuu ijaari

Reject
gati

reject v.
dida didda; finqila lta; qiriba bda; tuffadha fatta

rejoice v.
gammada madda; qilixama mta; gammada dda

rejoin ( a bone) v.
tabba bita

relation
quunnamtii

relationship
hariiroo

relationship n.
sumsuma i; (family) fiixooma i; (joking) n. qoosaa ni

relative n.
fiixaa ni; kin aanaa; (on mother's side) eesuma i

relatives
obbolaa

relax v.
fura furta; kufa kufta

release
baasuu

release notes
yaadanno baasuu

release v.
baqa, baxxa; fura furta; gadhiisa dhiifta;

released v.
baqa baxxa; dhiifama mta

reliable
abdachiisaa, amanamaa

reliance n.
hirkachaa ni

religious leader n.
qaalluu ni

relish v.
dhandhama mta

rely on v. abda, abdita; hirkadha
katta

remain v.
haffa hafta; ola olta; taa'a teetta; tura turta

remainder n.
gaggaa ni

remains n.
bu'aa ni; daadaa ni

remember v.
qaabadha batta; faaqa faaxxa

reminder
yaadachiisaa

remote
fagoo

remote access
gahiinsa fagoo

remove
haqi

remove v.
futa futta ; salqa qita

rename
maqaa jijjiiri

rent
kiraayii

rent n.
kiraa ni; v. kireefadha fatta

repair
suphi

repair v.
erba erbita; maxansiisa sifta; midhaassa sita; qaba qabda;

repaired, be v.
midhaaga dhaadda

repairing n.
maxansaa ni

repeat
irra deebi'i

Repeat key
furtuu irra deebii

repeat v.
jalaa qaba qabda; lammeessa sita

repetition
irra deebii

repetition n.
hogaa ni

replace
bakka buusi

replacement n.
fulkaaya i; fulka'a i

replica
fakkaattii

replication
fakkeessuu

reply
deebisi

reply n.
hogaa ni

report
gabaasa

report n.
himachaa ni; himachuu ni

representation n.
shuumanoota i

repugnance n.
lolochiaa ni

reputation n.
gurra i

request v.
kadhaa katta

rescue v.
baasa baafta; qusa qucca; qusadha satta

resemble
akeeka, akeetta, wol fakkaata; fakkaadha kaatta

reserve v.
dandama mta; kaladha latta; kuusa kuucha; hambisa bifta;

reservoir n.
facana ti

Reset
haaromsuu

Reset key
furtuu kaasisaa

reside v.
ola olta

residence n.
mana i

resident
jiraataa

resign v.
lakkisa kifta

resignation n.
obsa i; obsaa ni

resin n.
hamphee ni; haanchaa ni

resist v.
morma mita

resistance n.
morka i; morkachaa ni; mormaa ni; morooma ni

resize
hagamtaa jijjiiri

resolution
qulqullina

resource
qabeenya

respect n.
fokoo ni; ceera i; saala i ; sadeeta ti

respect v.
daada daadda; dhedha dheta; sarma mita; v. saalfadha fatta;

respected (adj.)
ulfa, ulfo, ulfo

respectful speech n.
seeda i

respectful, be v.
ceera rta; fokifadha fatta

respond v.
owaadha owaatta

response
deebi

responsibility n.
baallii ni

rest v.
boqodha qotta; ciisa ciifta; forfadha fatta (Amh.);

restart
lamkaasi

restaurant n.
mana nyaata; hotelii ni (Swa.);

resting place n.
cicciisa i

restless, be
aara rta; qaanjiba'a boofta.

Restore
bakkaddeebisi

Restore button
qaabdoo bakkaddeebisi

restrain v.
tindhisa dhifta

restrict v.
dhoora rta

restricted n.
dhooroo ni

result
bu‹??aa

result, outcome
bu'aa, bahii

resume
itti fufi

resurrection n.
ka'iisa

retarded, be v.
mujuja mujujja

retch v.
qooqifadha fatta

retire v.
yuuba bda

retired
soorama kan ba'e, soorama baye jira

retreat v.
kontorfadha fatta; dhedha dheta

retrieve
kebaafachuu

retry
lamuu yaali

return
deebisi

Return address
teessoo deebii

return v.
dachaha chaata; gargala ta; home v. gala galta

return, make v.
rara rarta

returning home n.
galchuma i

retype
lamuu barreessi

revelation n.
mullachaa ni

revenge n.
kootoo ni; haaloo; haaloo ni; tiiqii ni (Amh.)

revered (person or thing) n.
wayyaa ni;

Revert
irra deebii

review
keeddeebii

revision marks
mallattoo wayyeessaa

revolt v.
ka'a kaata

revolve v.
gargala ta

reward
badhaasuu

RGB
DMC (dimaa-magariisa-cuquliisa)

rhinoceros n.
warseesa i

rhursday n.
Kamisa; Hamuusi

rib
dirra, cinaacha

rib n.
cinaacha i

Ribbon
haada

rice
ruuzii

rice n.
ruuzii ni (Amh.)

rich (adj.)
dunfura rta

Rich Text Format (RTF)
RTF

rich-text box
sanduuqa barruu qabaataa

rich, become v.
durooma mta

riddle n.
hiiboyaa ni; (answer) hibriqqa

ridge n.
goobsoo ni; gooroo ni; kukuba ; luufa ti

ridicule v.
caacursa sita; goyyeessa sita; kobla koblita;

rifle n.
boosa (Amh.); qawwee ni

right (adv.)
qubo; dhugaa; (side) n. mirga i

right (direction)
mirga

right click
mirga cuqaasi

right now (adv. )
ammumma

right-to-left
mirgaa bitaatti

right-to-left support
gargaarsa mirgaa-bitaa

rightly (adv.)
sirri; dhugaa

rights
mirga

rigid, be v.
sibra brita

rim n.
fitee ni; qarree ni; ginrangia i

rinderpest n.
daadhii ni

ring
qubeelaa, qubee, hogee

ring (clothes) v.
borcha chita; qilisa lifta; qileesa i

ring (for) finger n.
qubee ni

ringworm n.
robbii ni

rinse (the mouth) v.
lulluqahda qatta

rinse v.
lolaha laata

rinsing n.
lulluqoo ni

rip v.
buta butta

ripe
bilchaataa, gormaa

ripe n.
buleessa i

ripe, be v.
bilchaadha chaata

risa
rifta; xoolaga laadda

ritual manners n.
addaba; jila ti

rival n.
orma i

rival v.
morka kita

rivalry n.
morka i; morkachaa ni

river
laga, malkaa

river n.
galaana i

riverbed n.
(seasonal) laga i

road n.
kara ni

road, street
karaa, daandii, boochoo

roar v.
barooda rootta; n. barooduu ni; gooha goota; itana nta

roast
v. akaawwa akoofta or akaha akoofta; guba gubda; koosa sita;

rob v.
hata hatta

robber
saamtuu, saamaa

robber n.
hattuu ni; sargoo ni

robbery n.
hanna i

robust (something) n.
yabbuu ni; n. kotoola i

robust n.
barbara i; bodhee ni; v. budulaha loofta; furda, furdo, furdo;

robust person n.
bodhee ni

robust, be v.
budulaha loofta; siba'a boofta

rock
kattaa, qarsaa, qassoo, qa'oo

rock n.
dhagaacha i; dhakaa ni

rod n.
harchumee ni

role
qooda

roll down v.
konkolada laata

roll in the dirt v.
borbooradha ratta

roll up v.
mamara ta; mara rta

roll v.
borbooradha ratta

rolled up v.
mookadha katta

roller (bird) n.
anahaarqaa ni

Roman
kan Roomaa

roof
gardaaffoo, diikkaa, soraa, awayaata

roof (thatched) n.
gasarree ni (Amh.); eelicoo ni;

roof ridge n.
koofia ni

roofing sheets n.
qorqooroo ni

room n.
kifllii ni

room, part, division
kutaa

rooster n.
lukuu korma

root
hundee, hidda

root directory
hundee galeeloo

root folder
ukaankaa hundee

root n.
(edible) caraanaa ni; hidii; idda i

Root volume
wixina qabeentaa

root web
hundee mawee

rope
funyoo, haada, madhaa

rope n.
haada i; kiyoo ni; madhaa ni

rot v.
shama mta; tortora rta

Rotate
marsuu

rotten (adj.)
batti , bakti

rotten, be v.
hooraha roofta

rotten, spoiled
tortoraa, tortortuu, samaa, samtuu

rough (adj.)
jalla, jalla, jallo; qarchacha

rough n.
kakatee ni

rough, be v.
kolkolaha loofta; quuqa quuxxa; quuqawa qoofta;

roughness n.
karanchaa ni

round and solid (thing) n.
kuukuu ni

round up v.
naaneessa sita

round-about
adabaabaayi, addababa'ii

route
karaa

route n.
martoo ni

router
duuffisaa

row
tarree

row n.
gogeessa i; leenii ni (Eng.); oroofaa ni

rub v.
riga ridda; riiqa riixxa strongly; sukuuma mta

rubber n.
imbiraa ni

rubbish n.
batti, bakti

rude
algala, addaggee, baalbaasee, saragee

rude (adj.)
jalla, jalla, jallo

rude (person) n.
baalagee ni

rugged (adj.)
qarchacha

ruin v.
fita fitta

ruined (adj.)
moofa, mooftu, moofoo

rule
danbii

rule v.
fida fidda; moha moota

ruler
sarartuu

ruler (measuring)
sarartuu, bo'eessaa

ruler n.
danyaa ni (Amh.); bulchaa i; mooticha (Guji); mohaa ni

rumble v.
giria sifta; gururia rita; huursa sita

rumor
hasaasa, jette-jettee

rumour n.
lasiitii ni

rumourmonger n.
odeessaa ni

rump n.
hudduu ni; rundee, teessuma; tafa i

run
kaasa

run (unsteadily) v.
bikiliisa liifta

run after v.
reeba bda

run away v.
dhedha dhetta; soka kita; dhoo'a dhoota; gursumaha moofta;

run fast v.
xinniqa ixxa

run in rivulets v.
xuxxuruursa sita

run unsteadily v
bikiliisa liifta

run v.
ce'a ceeta

run-time
sa‹??aa darbe

runt v.
jinfaha foofta

rural
baadiyyaa

ruruuqa
xxa; wadda

rush unsteadily v.
tittima mta

rush v.
dhoo'a dhoota; fiiga fiidda; fulaaha laata; oria orita; orisaa ni;

rust v.
dandaha doofta; n. dandii ni

rustle v.
shakhamiisa miifta (make a rustling sound.); shawisa wifta


Submit a Word(Jecha)