Tuesday, November 24, 2020

Xalayaa Jibbaa

<<XALAYAA JIBBAA>> Sihaa ga'u balaankoo ........Kan dugdarraa madde Jaalala sobaatiin .........Onnekoo na gubde Yoomiifan si dhoksaa .........Maaliifan si jajaa Eenyufan si dheessaa .........Maafan si kabajaa Jaalallike sobee ........Miidiyaan didichaa Ammammo kuno ......Anatti hadhaa'a akkuma ibichaa Waggaa meeqa guutuu ..........Hirriba siif dhabe Oonlaayini fi chaatii ......Friikoolii qabee Suuraa fi sagaleekoo .......... anarraa waraabdee Waan...

Gorsa Jaalalaa Dubbisaa

    👉Gorsa Jaalalaa Dubbisaa* ="="="="="="="="="="="=" ❤️Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba.sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte...

Haalli yeroo ammaa naannoo Arsii jiru Gabbara moo Daldala: Abdiisaa Bancaatiin

  Haalli yeroo ammaa naannoo Arsii jiru Gabbara moo Daldala: Abdiisaa Bancaatiin(hubannoof-qofa) Haalli Naannoo keenyatti ta'aa jiru #Gabbara Moo#Daldala ******************************* Abdisa Bencha Jaratiin~~~~~~~Hubannoodhaaf qofa ~Abbaan, intalli koo digrii xumurtee jirti, Gabbara 100,000 fidi, ~Gurbaan mucayyoo sana fuudhuu hedu Ameerikaa jiraata, Gabbara 150,000...

Arsii Lixaa, Shaallatti Dargaggeessi Intala jaallate akka kennaniif muka kore milkaa’eera

Arsii Lixaa, Shaallatti Dargaggeessi Intala jaallate akka kennaniif muka kore milkaa'eera Jaalala dhugaa qabaadhu malee ni milkoofta. Naannoo Oromiyaa godina Arsii Lixaa aanaaa Shaallaa ganda Awwaara Gamaatti dargaggeessi kaadhimaasaa akka laataniif muka kore milkaa'era. Barataan kutaa 7...

Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi’eessu: Copha Jaalalaa

Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi'eessu. Inni kun yeroo baay'ee hanqina shammarroota irratti mul'atu yoo tahu dhiirota irrattis hamma tokko ni mul'ata.

Qaamota Shamarranii Nama Hawwatan Sadarkaa Sadarkaan: Dr. Gurmeessaa

Qaamota Shamarranii Nama Hawwatan Sadarkaa Sadarkaan: Dr. Gurmeessaa Warra xiinsammuutu jedhe lolQaamota shamarranii keessaa sadarkaa sadarkaadhaan 1ffaa haga 10ffaatti kan nama harkisan!10.FFAA. Koomee miillaa. Kun jaalaala yokaan dhiira harkisuu keessatti gahee guddaa waan hin taphanne...

Mallattoo Shamarree sijaallattu akkamiin beekuu dandeesu? Dhiirotaaf qofa: Gammadaa Olaanaatiin

Mallattoo Shamarree sijaallattu akkamiin beekuu dandeesuu? Dhiirotaaf qofa: Gammadaa Olaanaatiin Shammarroon dhimma jaalalaa irratti iftoominaan dhihaachuuf aadaa fi safuun baayyee isaan danqa. Kanaaf, jaalala ibsachuuf dhimma uumuu ykn mallattoo argisiisu malee fuul-durratti akka argame miirasaanii...
71,398DinqisiifattootaJaaladhu
669HordoftootaHordofi
521,482HordoftootaHordofi
1,870HordoftootaHordofi
3,180MiseensotaMiseensa ta'i

Maxxansaalee haaraa

There are currently 9208 Words(Jechoota) in this directory

Please select a letter from the index (above) to see entriesSubmit a Word(Jecha)