Tuesday, April 23, 2019

Odaa fi Sirna Gadaa Oromoo

Odaa fi Sirna Gadaa Oromoo ==========//============ Ummatni Oromoo hortee latiinsa hidda kuush keessaa isa guddaa fi Baha Afrikaatti ummata baldhina qabu yoo ta’u waggoota kumaatama dura sirna gadaatiin buluu kan jalqabeefi karaa nageenyaatiin lafa quubsumaa, dheedaa...

Dhaha ykn Kalaandarii Oromoo fi Simannaa Bara Haaraa Oromoo biratti guyyaa 11 booda.

Dhaha jechuun guyyoottan baatii keessatti argaman jechuudha. Dhaha (Calendar) jechuun faana buutuu Gadaa Oromoo jechuudha. Oromoon yoo bara lakkaayu akka biyyoota biroo Aduu dhiitee bariitu qofa irratti hundaa’a osoo hin taane sochii Ji'aa(baatii) fi Urjii...

What is Gada? Is it System or Institutions or Culturally Practiced Concepts?

Gadaa is a broad concept, a system that consists a number of institutions, concepts, values and knowledge in it. By Gemechu Kedir Oromo elites, Abba Gadaa (father of Gadaa), historians most often say that it is...

Seenaa Baay’ee Garaa Nama Nyaatu – Taphataa Kubbaa miilaa Imaanuel Eboyee

Dargaggoonni hedduun, keessattuu kanneen kubbaa miilaa jaalatan Emaanuel Eebooyee ni wallaalu jedhee hin yaadu. Eebooyen dhalataa Ardii Adeikaa lammii Kotdivuwaar yommuu ta’u biyya isaa dabalatee Primiyeer Liigii Ingiliz keessatti yeroo hedduuf garee jaalatamaa ta’e...

Waa’ee Oromoota Goojjam Beektuu Laata – B/Aadaaf Turizimii Oromiyaatiin

Waa’ee Oromoota Goojjam kana beektuu laataa? Yeroo ammaa Lafti Goojjaam jedhamee waamamu dur durii irra jireessaan Oromootatu irra qubatee jira. Yeroo booda garuu, dhiibbaa mootota adda addaatiin saboonni adda addaa gara kana dhufanii akka qabatan...

Xalayaa Jaalalaa – Xalayaa nama Boochisu

KUTAAN DHUMAA KUN YOO ISIN HIN BOOCHISIN DHUGUMA GARAA JABAATTU ISIN Maqaan koo abdii jedhama biyya sweden jiraadha  Wanta nama aja'ibu yeroo hundumaa kan waa naaf fidee dhufu isheedha ani guyya takka dogogore waa isheedhaf qabadhe...

Maqaalee Oromoo Babbareedaa

Maqaalee Oromoo Babbareedaa Yeroo ammaa ummanni Oromoo Ilmaan isaatiif maqaalee Babbareedoo safuufi Aadaa Sabichaa ibsuufi agarsiisuu danda'u filatee moggaafataa jira. Mee maqaalee kanneen keessaa muraasa asiin gaditti maxxansineerra, isinitti itti dabalaa.   A Aagaa, Aagituu, Aannanee, Abbayaa, Abboomaa,...

Afaan Oromoo: Barannoo Tokko

Afaan Oromoo: Barannoo 1 - Seenaa Guddina Afaan Oromoo  : B/sa Fedhasaa Taaddasaatiin Maxxansa darbe keessatti mataduree “Afaan Oromoo” jedhuun gaaffii 2 isin gaafadheen ture. Baayyeen keessanis deebii gadi fagoo deebisuuf yaaltanii jirtu. Ulfaadhaa! Gaaffileen kun 1....

Haalli yeroo ammaa naannoo Arsii jiru Gabbara moo Daldala: Abdiisaa Bancaatiin

  Haalli yeroo ammaa naannoo Arsii jiru Gabbara moo Daldala: Abdiisaa Bancaatiin(hubannoof-qofa) Haalli Naannoo keenyatti ta'aa jiru #Gabbara Moo#Daldala ******************************* Abdisa Bencha Jaratiin~~~~~~~Hubannoodhaaf qofa ~Abbaan, intalli koo digrii xumurtee jirti, Gabbara 100,000 fidi, ~Gurbaan mucayyoo sana fuudhuu hedu Ameerikaa jiraata, Gabbara 150,000...

Sirna Siinqee Aadaa Oromoo

 Sirna Siiqqee Aadaa oromoo Seerri siinqee ulee qal'oo sorooroo muka harooressaa irraa muranii tolchan, kan dubartiin heerumte qabattuun ibsama. Mukti harooressaa qaqal'aa fi sorooroo wanta qabuu fi kan laayyootti hin cabne waan ta'eef filatama. Siinqee...
61,046FansLike
180FollowersFollow
521,482FollowersFollow
1,062FollowersFollow
979SubscribersSubscribe

Maxxansaalee haaraa

There are currently 9120 Words(Jechoota) in this directory

Please select a letter from the index (above) to see entriesSubmit a Word(Jecha)
error: Content is protected !!