Copha JAALALAA

Copha Jaalalaa, Xayalaa Jaalalaa, Ichuma Jaalalaa, Doonii Jaalalaa fi kkf asirraa argattu!—-www.afaan-oromoo.com/copha-jaalalaa


‘Gabbaranii’ fuudhuun kabaja dubartii agarsiisaa?

Gabbaras jedhamu gonfaa, kennaan kun bifa meeshaafi qarshiitiin maatii ishee heerumtuutiif dhiyaata. Gabbarri maali? Gabbarri Oromoo Arsii biraatti bakka guddaa ...
Read More

DHUKKUBOOTA JAALALAA

Dhukkuba jaalalaa (waantoota jaalala ykn relation keenya miidhan):- 1. Waantoota xixiqqoo waldiduu. Waantoota xixiqqoo yo waldidan yeroo sanaaf salphaa fakkaata ...
Read More

Seenaa Jaalalaa

Seenaa Jaalalaa -  Oroliyaanaa Daani'eeliitiin Eessaa akkan siif jalqabu ana rakkisa; Addunyaa kana irratti namni jaalalaaf jedhee murtoo murteesseen jaalala ...
Read More

Xalayaa Jaalalaa – Xalayaa nama Boochisu

KUTAAN DHUMAA KUN YOO ISIN HIN BOOCHISIN DHUGUMA GARAA JABAATTU ISIN Maqaan koo abdii jedhama biyya sweden jiraadha  Wanta nama ...
Read More

Icciitii Dhiiraa kan Durbi hundi beekuu qaban

ICCITII DHIIRAA KAN DURBI BEEKUU QABDU Akkuma beekkamu yeroo baay'ee dhiiraa fi dubartiin karaa baay'een walitti dhiyaatu karaa kanneen keessa ...
Read More

Xalayaa Jibbaa

<<XALAYAA JIBBAA>> Sihaa ga'u balaankoo ........Kan dugdarraa madde Jaalala sobaatiin .........Onnekoo na gubde Yoomiifan si dhoksaa .........Maaliifan si jajaa Eenyufan ...
Read More

Gorsa Jaalalaa Dubbisaa

👉Gorsa Jaalalaa Dubbisaa* ="="="="="="="="="="="=" ❤️Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte ...
Read More

Haalli yeroo ammaa naannoo Arsii jiru Gabbara moo Daldala: Abdiisaa Bancaatiin

Haalli yeroo ammaa naannoo Arsii jiru Gabbara moo Daldala: Abdiisaa Bancaatiin(hubannoof-qofa) Haalli Naannoo keenyatti ta'aa jiru #Gabbara Moo#Daldala ******************************* Abdisa Bencha Jaratiin~~~~~~~Hubannoodhaaf ...
Read More

Arsii Lixaa, Shaallatti Dargaggeessi Intala jaallate akka kennaniif muka kore milkaa’eera

Arsii Lixaa, Shaallatti Dargaggeessi Intala jaallate akka kennaniif muka kore milkaa'eera Jaalala dhugaa qabaadhu malee ni milkoofta. Naannoo Oromiyaa godina ...
Read More

Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi’eessu: Copha Jaalalaa

  Inni kun yeroo baay'ee hanqina shammarroota irratti mul'atu yoo tahu dhiirota irrattis hamma tokko ni mul'ata. ❤️1- Jal-qaba irratti ...
Read More