*Durbummaan waan baay’ee haphii ‘ hymen or thin film of membrane’jedhamu,ulaa afaan qaama saalaa durbaa haguugee kan argamudha. ‘Hymen’ kun haphii waan ta’eef yeroo baay’ee qunnamtii saalaa jalqabaa irratti tarsa’a.
‘Hymen’ kun gosa adda addaa qaba, isaan keessaa:
1.haphiifi qaawwa xiqqoo kan qabu (septate): kun gosa dubartootni hedduun qaban ta’ee qunnamtiisaalaa jalabaa irratti ni tarsa’a, jechuun dhiiga xiqqoo qaama saalaa keessaa dhangala’a.
2.duudaa ykn qaawwa kan hin qabne(imperforate): kun tarsa’uudhaaf rakkisaafi yoo tarsa’e ammoo akka malee dhiiguu danda’a. yeroo tokko tokko tajaajila baqaqsanii hodhuutiin malee hin tarsa’u.
3.yeroo tokko tokko ammoo uumamaan dubartootni durbummaa hin qabnes jiru.Kun garuu lakkofsaan baay’ee xiqqoodha
*Dabalataan durbummaan miidhaa adda addaatiin tarsa’uu ykn baduu ni danda’a
Fakkeenyaaf:-
-Ispoortii ciccimoo akka atileetiksii,isplintii,utaalchoo
-Gobaa ykn muka irratti kufuu
-Qorannoo fayyaa qaama saalaa dubartootaa irratti taasifamuun fi.k.k.f
*HUB: Durbummaan takkaa badnaan ykn tarsaanaan deebi’ee hin fayyu ykn hin margu!!! Garuu tajaajila baqaqsanii hodhuu’hymenorrhaphy’ jedhamuun suphuun ni danda’ama.
© Ani kanan jedhu durbaaf durbummaa yoo jenne dhiiraaf maal jenna? Jecha afaan oromoo hin qabuu laata waan kun?Yoo hin qabaanne maal jennee haa moggaafnu?

 

 =====HORAA BULAA, DEEBANAA=====
*****Dr. Hiikaa*****

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here