Connect with us

Hi, what are you looking for?

Eebba Oromoo

Eebba Cidha Lataa Qana’ii fi Yaadannoo Baayisaa

Eebba Cidha Lataa Qana’ii fi Yaadannoo Baayisaa


Cidha Keessan: #Eebba Oromootiin Eebbisee Gammachuu koo ibsadhe kunoo:

Leta Kenei Aga fi Yaadannoo Baayisaa
Qabattanii aaga qabadhaa
Rafaa abjuu qabaadhaa
Adeemaa milkii qabaadhaa
Miilaan lafa qabadhaa
Harkaan Waaqa qabadhaa
Coqorsa loo’aa ta’aa
Gannaafi Bona lalisaa
Odaa dagaagaa ta’aa
Gannaafi Bona garbaabaa
Aannanii fi garaa ta’aa
Dhadhaafi mataa ta’aa
Akka biiftuu aanga’aa

Cirracha Abbayyaa ta’aa
Lakkaa’anii isin hin fixin

Madda Walaabuu ta’aa
Waraabanii isin hin fixin

Jalduu Biikkoo ta’aa
Qomaa fi dugdatti baadhaa
Goomattuu, adawiifi tolfattuun isin hin danda’in
Bonaaf hoongee baraaramaa
Ganna balaqqee ofkalaa
Hamaa fi hamtuu isin irraa haa qabu
Kumaatama horaa
Kan hortaniin wajjin bulaa
Walbira oolaa-bulaa
Safuu waliif qabaadhaa
Eebbi kun eebba Oromootii,
Qabatee isin biraa hin hafin

Amiin Yaa Waaqa Uumaa!
Yoo dogoggoreef na hoofkalchaa
Obboleessa kee
Abdisa Bencha Jara

Advertisement. Scroll to continue reading.
Written By

Barreessaa Marsariitii Afaan Oromo Online

2 Comments

2 Comments

  1. Udessa sali

    September 4, 2017 at 3:54 am

    Ee wonti aadaa keenyyaa attamitti bareeddi!!akka kanaan yoo deemne aadaa keenna bakkatti deebi’e tole natti .

  2. Yosan Diribsa

    June 1, 2018 at 6:40 am

    Baay’ee nama barsiisa nama gammachiisa…….Galatoomaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Afoola Oromoo

Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi'eessu. Inni kun yeroo baay'ee hanqina shammarroota irratti mul'atu yoo tahu dhiirota irrattis hamma tokko ni mul'ata.

Afaan Oromoo

Jechoota Hayyoota Addunyaa 1) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu,kanneen itti fayyadaman beektota qofa.(Thomas Takias) 2) sababa teessee ilaaltuuf namoonni gurguddoo sitti fakkaatu. Kanaafuu ka’i....

Aadaa - Duudhaa

Qabsoon Waraana barreeffamaatiin adeemsifamu waan yaalloo akka hin taane beekuun barbaachisaadha. Barreessitootni kitaabasaanii keessatti waan taajjabbii, mudannoo jireenyaafi dhoksaa garaa isaanii ilaalcha siyaasa hawaasa...

Jaalala

KUTAAN DHUMAA KUN YOO ISIN HIN BOOCHISIN DHUGUMA GARAA JABAATTU ISIN Maqaan koo abdii jedhama biyya sweden jiraadha  Wanta nama aja’ibu yeroo hundumaa kan...

Advertisement