Geerarsa Oromoo


Geerarsi dhaadannoo namoonni dhaadatan,akeeka jiruufi  jireenyaaf qaban kan ittiin agarsiisan, gootummaa hojiiisaaniirratti qaban kanittiin beeksifatan, hawwii fuuladuraa kan ittiin ibsataniifi malleen ittiin cookkatanidha. Geeraraan geerarsaan eenyummaa, fedhii, hawwii, komii, gaddaafi gammachuu isaa ittiin ibsata.Haaluma kanaan geerarsi armaan gadii kun ergaafi qabiyyee garaagaraa kan of keessatti qabatudha.

 

Takkaa Bookkisuu laataa

Narraan fokkisuu laataa

Takkaa barooduu laataa

Narraan bareeduu laataa

 

Weenniin lagarra bulee

Eegeen bissii fakkaataa

Dura geeraran malee

Booddee machii fakkaataa

 

Takkan irra didichaa

Akka baasaa dinnichaa

Takkaan irraa wakgodhaa

Akka baasaa goommanaa

Akka goommana birraa

Akka foormataa dirraa

Abbaakoo Gashareekoo

Nageesse dabareenkoo

 

Dabareen tikaaloonii

Taraan dhiiraa geerarsaa

Maafan dhiisa dheekkamsaa

Maafan taraa dabarsaa

 

Nageesse kaadabareen

Nageenyaanan jammaree

Abbaabulee sin waamaa

Michuun maccaaf tuulamaa

 

Maafan waamii keedhiisaa

Adeemsa karaattillee

Kajeellii gandaattillee

Hamman kufeecabutti

Hamman du’eebadutti

 


Geerarsa Oromoo>>

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here