👉Gorsa Jaalalaa Dubbisaa*
=”=”=”=”=”=”=”=”=”=”=”=”

❤️Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee.
Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba.sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture.

★Jaalala jechuun:-
-Bareedina barbaaduu miti
-Faayidaa barbaaduu miti.
-Ejjaa(fedhii foonii) barbaaduu miti.
-Yeroo fayyaa qabaniif yeroo gammachuu qofa wal haammachuu miti.
-Waan jaallatamteef jaallachuu miti.
-Namnumti wal jaallataaf jaallachu miti.
-Waan sibiteef atis guyyaa eegdee liqii deebisuu miti.
-Bifa nama sanaa ilaaluu miti.
-Qabeenya bor badu ilaaluu miti.
★Jaalala dhugaa jechuun
-Waan hundarraa qulqulluu kan ta,e
-Fakkeessu osoo hin taane dhugaa.
-Dhugaa jaalalaatiif jecha hiyyeessa jaallachuu.bor wajjin horatu.
-Yeroo gaddaa, gammachuu ,rakkinaa wal bira dhaabbachuu.
-Kan ofiif hin arganne nama sanaaf hawwuu.
-Obboleessakeetiif dabarsitee lubbuukee kennuu.
-Rakkinni har,a obboleessake(jaalallee) irra ga,e bor akka sirra ga,u beekte har,a rakkina isaa hirmaachuu.
-Nama jaallatteef kabaja,iftoomina kennuu dha.
Kana hunda cabsitee jaalalatti deemta taanaan jaalalichi hundee hin qabu bor buqqa,a.

 


HORAA BULAA

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here