Haasawa


                                     Hasawaa Afaan Oromoo

Afaan Oromoo                                                                     Afaan Ingliizii
Nagaa Gaafachuu fi Deebii kennu                                       Greeting and Responding
===================================================================
Ganama————————————————————-morning
Akkam Bulte?                                                                             Good morning( 2nd pers. sing)
Akkam Bultan?                                                                             Good morning( 2nd prl. sing)
Akkam bulte?                                                      How was s/he feeling during the night (for visiting sick person?)
Akkam bulte?                                                                              How were you feeling during the night?
Akkam Bulan?                                                                           How was he/she feeling the night?
Akkam Bulan?                                                                             How were they feeling the night?

Guyyaa ————————————————- —-Afternoon
Akkam Oolte?                                                           Good Afternoon   ( 2nd per. sing)
Akkam Ooltan?                                                       Good Afternoon (2nd pers.pl)
Akkam Ooltan?                                                      How were you feeling today?
Akkam oolte?                                                         How were you getting today?
Akkam oolan?                                                          How were they feeling the day?

Nagaa yeroo dheeraa ——————————- —-long-time greeting

Akkam?                                                                       how are you? 2nd pers.in general
Akkam jirta?                                                            How are you?
Akkam jirtu?                                                            Danuu fi Leexaa how are you? For plural and singular
Akkam jira?                                                              How is he? (For visiting sick person)
Akkam jirti?                                                           How is she? (For visiting sick person)
Akkam jiru?                                                          How are they?
Fayyaa keeti?                                                        Are you fine?
Fayyaa keessanii?                                              Are you fine? (2nd pers.pl)
Fayyaa isheetii?                                                   Is she fine?
Fayyaa isaatii?                                                   Is he fine?
Fayyaa isaaniitii?                                            Are they fine (is he/she fine honorific)
Nagaa keetii?                                                      Are you fine?
Akkam, nagaa keetii?                                       How are you, fine? 2nd person singular
Akkam, nagaa keessanii?                                   How are you, fine? 2nd person plural
Akkam, nagaa isaatii?                                       How is he, fine?
Akkam, nagaa isheetii?                                    How is she, fine?
Akkam, nagaa isaatii?                                      How are they, fine?
Ashamaa?                                                         They are the same as saying                                                                               Harka fuune?                                                  (Good morning, good afternoon, good evening, hello, hi…)
Nooruu………

Deebii kennuu                                                                     response to greeting
Nagaadha.                                                                               Fine
Fayyaadha.                                                                             Very well
Nagaa, waaqayyon haa galatu!                                         Fine, thanks to God/Waaqaa/Allah!
Fayyaa, waaqayyon haagalatu!                                            Very well, thanks to God!
Ani nagaadha, atihoo?                                                            I am fine and you?
Ani fayyadha, atihoo?                                                             I’m very well, and you?
Gaariidha                                                                                 good

Ba’eessa                                                                               well
Bareedaadha.                                                                     Fine
Baayee bareeddudha.                                                   Pretty/very well
Hoomaa hin jedhu                                                           not so/too/bad
Badaa miti                                                                         not very well
Ashamaa!                                                           The same response is given to
Harka fuune!                                                    The greeting
Nooruu!                                                          Please take a seat!

Shaakala himotaa                                          sentence practice

Siddisee, Akkam bulte?
Akkam bulte, Siddisee?                                           Good morning, Sidise?

Ijoolle, akkam bultan?
Akkam bultan, ijoolle?                                               Good morning, children?

Tolaa, attam jirta?
Akkam,jirta Tolaa?                                                           How are you, Tola?

Akkam jirtu, hundi keessan?
Hundi keessan akkam jirtu?                                      How are you, all?

Caaltuun akkami?
Akkami Caaltuun ?                                                 How is Chaltu?

Gammachuun akkami?
Akkami Gammachuun?                                        How is Gemechu?

Fayyaadha isa haagalatu?                             Very well, thanks.
Isa haagalatu fayyaadha?                              Very well, thanks.

Nagaa, isa haagalatu.                                            Fine, thanks.
Isa haagalatu, nagaadha.                                      Fine, thanks.
Galanni isa haaga’u.                                                Fine, thanks.
Ashamaa ijoolle!                                                  Good morning boys
Good afternoon boys

Harka fuune,Obbo Bulii! ——————————— How are you, Mr . Buli
Good morning,                                                                      Mr. Buli
Hi,                                                                                           Mr. Buli
Hello,                                                                                     Mr. Buli

Nooruu! ——————————————— Good morning?
Good evening?          (For 2nd persons singular and plural)
Hi! ….etc.

(Inni)nagaadha, isa haagalatu ………………         He’s fine, thanks.
(Isheen)nagaadha,isa haagalatu ………….          She’s fine, thanks.
(Isaan)fayyaadha,isa haagalatu…………….         They’re very well, thanks.
(Ani)fayyuma,isa haagalatu…………………..        I’m very well, thanks.
Nagaa koo naa himi……………………………         Please extend my greetings.
Baga gammadde naa jedhi ………………           Please give my best wishes.
Tolosaatti nagaa naa himi …………….            Please extend my greetings to Tolesa.
Warqeedhaan, baga gammadde naa jedhi ………… Please give my best wishes to warke.
Tole. …………………………………………………..           Ok, all right.
Haata’u. ………………………………………………         I will!
Dhuguma. ………………………………………….         Certainly/Sure!

Hasawaa ——————————- ——————————– conversation
1. Hasawaa nama lama giddu                                 conversation between two persons.
A. Abdisaa nagaa bultee? ………………………..            A. Good morning, Abdisa?
B. Milkii akkam bulte? ………………………..                B. Good morning, Milki?
A. Nagaa isa haagalatu. ……………………….               A. Fine, thanks.
A. Attami galgala kana?                                            A. How are you feeling this evening?
B. Badaa miti. ……………………………………          B. Not very well
A. Ammayyuu si dhukkubaa?                       A. Are you still sick?
B. Eeyyee. ……………………………………..       B. Yes.
A. Homaa hin jettu. sidhiisa dafee . ……..     A. Don’t worry, you will feel better soon.
B. Galatoomi. ……………………………………..     B. Thank you.

 

Dabalata Yoo Barbaaddan>>Hasawa Afaan Oromoo