Hiika Jechootaa

0
1198
Gosoota jechootaa
Gosoota jechootaa

 

Jechootni hiika addaa addaa qabu, Isaan keessaa haala armaan gadiin mee haa ilaalluu:
1. Hiika Sirrii / kallattii: jechi tokko uumaadhaan hiika isaa kan beekkame kan namni hunduu itti waliigale moggaasa ganamaa jechuudha.
Fkn: Hoolaa – Beeylada manaa kan miilaa afur qabu, kan foon isaa nyaatamu
Biddeena – Midhaan irraa kan tolfamu, ija ija kan qabu, kan nyaatamu. fi kkf

2. Hiika Dubbii: Hiikni dubbii kun hiika sirrirratti kan rarra’e fi kan muuxannoo hawaasicha fayyadamuu wajjiin deemudha.
Fkn: Leenca – Jabaa jchuudha
Waraabessa – Kan Garaa jaalatu jechuudha.

3. Hiika Galumsaa/ bakka galamaa: Kunimmoo yeroo jechootni himoota adda addaatti galuudhaan hiika adda addaa qabaatani kan uumamuudha.
Fkn: Jecha ‘dhahe’ jedhu yoo ilaalle:
a) Daa’imni sireerraa lafa dhahe. —>Sireerraa kufe akka jechuuti.
b) Caalaan uleen lafa dhahe. —> Rukute/reebe akka jechuuti.
c) Abdiisabaa bineensa faana dhahe. —–> duuka bu’e, hordofe, barbaade akka jechuuti.
d) Ani rakkannaan Mootiin mala naa dhahe. —> Furmaata naaf barbaade, akka jechuuti
e) Caalaan bullukkoo dhundhumaan dhahe. —> safare akka jechuuti

4. Hiika galmee jecchootaa: Hiika galmee jechootaa kan jedhamu, hiika jechootaa kanneen armaan olitti ilaalle kan of keessatti
qabatu ykn immoo hiika galmee jechootaa irratti kennamu jechuudha.

 


AFAAN OROMO – Oromo Language


Waliif Hiraa<share>
 • 460
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  460
  Shares
 •  
  4
  Shares
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here