Jawar Mohammed akka Xiinxalaafi Kakaasatti

Jawar Ilaalcha siyaasaa isaafi waan itti fakkaate Biyya Itoopiyaarratti xiyyeeffatee adeemsa eegale, keessattuu Siyaasa Ummata Oromoo giddugaleeffachuudhaan. Yeroma jalqabu barreeffamoota dhedheeraa Aariifi Xiiqiin guuttame mootummaa irratti, akkasumas Qeeqa hanqinnootaafi Rakkoolee adda addaa Jaarmayaan ABO mudateefi keessa jiru fi kkf gadibaasuu eegale.

Fkn: “Failure to Deliver: The Journey of the Oromo Liberation Front in the Last Two Decades” jedhu keessatti Jawar, Ilaalchasaa rakkoo Jaarmayaa kanaati jedhu rakkoolee siyaasa Oromoo keessa jiruun walqabsiisee gadi fageenyaan ibseera.

Jawar, waa’ee barreeffama kanaa yoo ibsu, Qorannoo heddu kan godheefi Qorannoosaa keessaa ilaalchaafi Bulchiinsa osoo hin tuqin Caasaa bulchiinsaa qofarraa ABOn Kaayyoo ganama manaa baheen galmaan gahuuf akka rakkatu akka ijootti kaayuu ibsa.

Maxxansa isaa kana nama qalbiin hubatee, akkasumas caasaa ABO yeroo sanaa beeku malee kanneen biroo, keessattuu miseensota heddu irraa mormiin guddaan Jawar Mohammed mudateera jedha Maxxansi allaboutethio.com. Jawar akka kakaasaatti yeroo as bahu, yeroon isaa yeroo Jaarmayaan siyaasaa ummanni Oromoo hedduu jaalatu ABOn gargar caccabuu eegale kan ture, jedha barreeffamichi. Haata’uuyyuu malee Dargageessi nama Barnoota gahaa qabuufi Yaada isaa haala salphatti namani hedduu hubachuu danda’utti dhiyeessuuf humna qaba ture.

 

Haaluma kanaan qeeqni Jawar eegale, babaldhatee Jaarmayaa Ummanni Oromoo jaalatu ABOn irratti hayyoota Oromoo heddurraa komiin heddu dhiyaachuu eegale,  Hooggantootni ABO Ummata isaan jaalatu sanaaf hatattamatti deebii gahaa hin laanne, Daraanuu dhaabni ABO gargar caccabuu itti Fufe, ABOn Oromoon beeku tokko ture ni bittannaa’e hanga nama jechisiisutti ABO, ATBO, KWO, ADO, ABOA, KBO,ABO Tokkoome, fikkfnitti gargar ciccite.

 

 

Haalli kun Ummata Oromootiif qabsoon Oromoo akka maseentetti yeroo ilaalamuu eegaleefi Abdii kutannaan heddu muldhate waan tureef Dargaggeessa hayyuu lafaa dhufaa kanaaf ammoo Carraa taheef, Innis carraa argate tokko osoo hin balleessin itti fayyadamee Ummata Oromootiif Sagalee ta’uu eegale, jedha barruun marsariitichaa.

 

Jawar Akka Qindeessatti

Ilmaan Oromoo biyya alaa jiraatan hin gurmoofne jechuudhaan Jawar, Waldaa dargaggoota Oromoo Idil-Addunyaa hunddeesse. Jawar Muuxannoolee Koonfiransiiwwan aadda addaa Sadarkaa Idil-Addunyaa qopheessuu waan qabuuf, muuxannoo kanaan fayyadamee Ummata oromoo qindeessuu eegale. Qindeessuu qofa osoo hin taane Ummatattis gadi-bahee dubbatee ‘Rakkoo amma Ummanni keenya keessa jiruu baasuuf Gurmaayuun furmaata dhumaa’ akka tahe jala sararee dubbachuu eegale.

Kana keessaa tooftaan inni duraa Keessoo siyaasa Oromoo irraa hiquufi Jaarmayaa Siyaasaa kamiinuu wajjiin hiriiruu dhiisuusaati. Haaluma kanaan Waggaa lama keessatti hojiilee ija qaban hedduu miseensa wajjiin tahuun agarsiisuusaati. Piroojekiilee hedduus uuman.

Kun osoo ta’ee jiruu, Jawar Fagoo deemuuf akkasumas jijjiirama qabatamaa fiduudhaaf daangaa daangaa deemuun akka isa hin baafne hubate, keessattuu Siyaasa Oromoo hunda giddugaleeffate oofuudhaaf.

Ta’us yaada kana galmaan gahuuf dandeettii gahaa qabaachuu ofshakke, Jawar ofumasaayyuu amanuu dhabe, hanqina ofitti amanamummatu na mudate, keessaahuu baldhisee waan Oromoofi Oromiyaa guutuu yoo yaadu jedha. Sana booda waggaa lamaa Siyaasaafi Waldaa sanarraa fagaatee ofihaaromsuufi barachuu murteesse.

Haaluma kanaan Yuunivarsitii beekkamaa biyya Ingilaand Oxfordtti, Koollejjii giddugala Qorannoo Semisteera tokkoof jalqabe. Dargaggeessi Foolataan gadi hin teenne kun asii gadidhiisee Biyya Hindii tan giddugala Dimookiraasii addunyaa taateen bahe, Asittis Sirna Filannoo, Filchiisuufi Adeemsa walfakkaataa biyya Hindii barate.

Dargaggeessi kun yeroo kanatti carraa argateen, Haala Mathama Gandi ‘Salt satyagraha – Hindian Civil Disobidence’akkaataa kaayyoon isaa jeequmsa malee itti galma gahuu dandeessu irratti qopheesses itti dhiyeenyaan yeroo fudhatee ilaale.

Jawar amma ofitti amanamummaa guddaa horatee deebi’e.

Itti fufa>>

 


Maddi: Gaaffiif Deebiifi Barreeffamoota miidiyaalee fi marsaaleen hawaasaa Jawar wajjiin taasisan.

Kan Gulaale Ani Abdiisaa Bancaa Jaarraa

HORAA BULAA DEEBANAA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here