Seenaan Goota kanaa kan himamee dhumu ta’uu baatuyyuu, Muraasa akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessineerra

Seenaa Gabaabaa Jeneraal Artist Umar Suleeyimaan Sheyimoo
Gootaa fi Hayyicha Oromoo Suleeyimaan Sheyimoo Irraa Bara 1953
Godina Baalee Aanaa Diinshoo Ganda Qotee Bulaa Abbakara Zaallo’oo jedhamutti dhalate.Jeneraal Artisti Umar Suleeyimaan Waa Malee Hingootomne Fiixaa Inni Irraa Bayetuu Goota Finiina. Abbaan Jeneraal Artisti Umar Suleeyimaan Goota Finiinaa Bara Sirna Nafxanyaa isaan Tuquun Akka Nama Waaqatti Bu’eetti Yaadamu Keessatti Gootota Dachiin Baalee Biqilchite Kan Akka Jeneraal Waaqoo Guutuu Fa’a Waliin ta’uun Gootummaan Diina Lolaa turan. Kana Qofaa Miti Haaji Suleeyimaan Sheyimoo Hayyuu Biyyi Arsii Baalee Qabduu Keessaa Isaan tokko. Hanga Hardhaatti Hayyuu Gumaa Fixuun Beekkamaniidha.

Eegaa Hayyichi Oromoo Goonni Ija Barbadaa Qabsaayaan Sagaleen Isaa Rasaasa Caalu Kan Diinni Yoo Sagalee Isaa Dhagayu Hollatu Abbaa Gootaa fi Hayyuu Kanarraa Dhalate. Baruumsa isaa jalqabas achuma mana baruumsa Abbakara Zaallo’ootti Barate.barnoota Elemantari Mana Baruumsa Hoommaa Ganda Dawaadiinaa Keessatti Argamutti barate, Sadarkaa 2ffaa mana baruumsa sadarkaa lammaffaa Baatuu Taraaraa Goobba Jirutti Barate.j/Artist Umar Waa Sadiin Beekkama ture. Kubbaa Miilaa, Fiigicha Gabaabaa fi Sirboota Onnnee Namaa Hawwatan Keessattuu Sirboota Arsii Baalee Biratti Mimmi’aawoo ta’an Sirboota bakka cidhaatti sirbamuufi sirboota guyyaa Sooma Hiikkaa Fishee Jedhamee Beekkamu Sirbuudhaan Beekkama.

Spoortii fi kinatii walcinaa Oofuun Hirmaannaa Gama Hundaa Godhuun Beekkama.Akka Yeroo Saniitti Gandaa Abbakaraa Irraa Kaasee Waradaa Diinshoo Akkasuma Awuraajjaa Baaleetti Dorgomuudhaan Kinatiifii Sportiinillee injifannoo Gaarii Galmeessisaa ture.

Goota Baddaa Baale - A/J Umar Suleeyman

A/J Umar Suleeyman

Jeneraal Umar Suleeyimaan Afoo Darbuun Fiigichaan Abadan Ima Hin Yaaddamne ture. booda osoo baruumsa sadarkaa lammaffaa Goobbatti Baratu Dargii Oofani. Mooraa Leenjii Dabra birhaan Seene leenjii irra osoo jiru Qondaltonni Dargii dandeettii Muuziqaan Inni Qabu Waan Hubataniif Kibur Zabanyaatti Fudhatanii Leenjii Kennuufiin Guyyaa waraana isa waliin leenjii seensisan eebbisan fidanii bashannansiisaa Oole jedhu warri waliin Leenjii Fudhatan. Booda Gara Finfinnee Dhufee Osoo Kibur Zanyaa Keessatti Muuziqaa fi sportiin Tajaajilu Mootummaan Dargii Kufe Akkuma Mootummaan Dargii Kufeen Mooraa Gullallee Uummanni Oromoo Seenaa Jabduu Irraa Qabutti Sirboota Warraaqsaa Walaloofi Yeedaloo dhama qaban, Gurraa fi qalbii namaatti tolu Qopheessuun Uummata Isaa Damqsaa Ture.

Keessattuu Sirboota Inni Ittiin Beekkamu Geerrarsa fi #Jiituu Malkaa Birraa Jiituu Malkaa Birraa#………(3) Oromiyaan Teennaa hintuqinaa nurraa nutuu bira jirraa. Jedhamuu fi Nuti Oromoon Tokko Hinqoqqoodamnu Kan Jedhuun Uummata Oromoo Biratti Beekkamaa Dhufe. Jeneraal Artist Umar Akkuma Mootummaan Wayyaanee Dhaabbilee Oromoo Gara Biyyaa Galan Shira Adda Addaa Itti Xaxuun Biyyaa Baasuu Eegaleen Weelluudhan Warraaqsaa Qabsaayota Oromootiif Huumna Ta’anii fi Uummata Oromoo Onnachiisan Sodaa Tokko Malee Handhuura Oromiyaa Finfinnee Taa’ee Falmii Isaa Itti Fufe.

Weelluudhan Warraaqsaa Hedduu Dhama Qaban Kan Akka Dimokraasiin Yoo Dhugaa ta’e Hundumtu Abba Fedhe Haa Deeggaruu Ka’ee Jedhuun Mootummaa Wayyaanee Raasuu Eegale. Dinnee Didaa, Ka’i Malee Mallasaa Ka’i Malee, Wayi Sagalee Wayya Saagalee Bosonaa fi Sirboota warraaqSaa hedduun Mootummaa Wayyaaneetti Bowwoo Guddaa Ta’e.Umar Jechuun tokkicha Akka Dhibbaa Dhugaaf Osoo Morma Muraniillee Gadi Hijenne. Jeneraal Umar Erga ABO fi Dhaabbileen Biroo Hedduun Biyyaa Ari’aman Yeroo Dabballoonni Dhaabaa Hinturreetti Bakka Miidiyaan Uummataaf Dubbatu Hinturretti Bobaa Diinaa Fifinnee Taa’uun Geerrarsaan Mogolee Diinaa Buusaa ture. Uummata Isaatiif Sagalee Qabsoo jabaa Ture.


Goota Baddaa Baale - A/J Umar Suleeyman
A/J Umar Suleeyman

Xiiqiidhaan Mootummaa wayyaanee fuuldura dhaabbatee itti geerraree, itti weeddisee Qabsoon Oromoo diinaan akka hin sakaalamneefi hin kunfne Mootummaa Wayyaanetti dhaadachuudhaan Ummata Oromoo hundatti hamilee horee, QBO akka jajjabaattu hamiilee ta’uu eegaluun isaa ammoo diinatti bowwuu mataa tahe shirri guddaan Qabsaayaa sabaa kanarratti gama adda addaatiin xaxamuu eegale. Kiyyoon adda addaa jalatti godhamte, hanga Maatii isaatiin akka summii akka nyaachifamu taasifame, Hanga Mana cidhaatiifi iddoo walgeettii Oromootii hin dhabamu jedhamee iddoo hundatti kiyyoon isa sakaaltu hidhamaa turte, Dabni xaxamaa ture bahaafi gala isaa waan dhoorkateef Ummatni Sabboonaan Ummata Baalee tooftaadhaan lubbuu Goota kanaa akka baraaramtu mala dhahe. Haala kanaan
Goonni Baddaa Baalee Kuni Biyya Abbaa Isaa Gadi Lakkisuun Biyya Ollaa Keeniyaatti Ceeyuun Qabsoo Isaa Itti Fufe. Erga Biyya Norweyii Bayes Guyyaan Goonni Kuni Qabsoo Oromoo Irraa Inni Boqate Hinturre.


Goota Baddaa Baale - A/J Umar Suleeyman
A/J Umar Suleeyman

Jeneraal Umar Suleeyimaan Mootummaa Wayyaaanee Qofa Osoo Hintaane Daldaltoota Qabsoo Oromootiifis Bowwoo Guddaa itti ta’e. Qabsaayota Dhugaa Faarsuun Daldaltoota Qabsoo Oromoo Ammoo Akka Qabsoo Sabaatiin Hinqoosne Sodaa Tokkko Malee Akeekkachiisaa ture, hardhas ittuma jira. Qabsaayota Shiraan Qabsoo Bilisummaa Oromoo Keessatti Ajjeefamanii fi Dhabaman abukaatoo ta’uun Ilmaan Oromoo Qabsoof Manaa Bayanii Shira Namoota Dhuunfaatiin Ajjeefamaniif falmii hangana hinjedhamne godhaa ture. Mahandisni Qabsoo Oromoo Kuni Biyya Abbaa Isaa Dhiibbaa Alagaatiin Keessaa Godaanetti Galee Bilisummaa Qabsoo Uummata Oromootiin Argamte tana ta Innuu Gayee Daangaa Hinqabne Keessaa Qabu Tana Uummata Isaa Wajjiin Tiikfachuuf Gara Biyyaa Galuuf Guyyoota Afur Qofatuu Isa Hafa.An siif biyya kenne lubbuu tiyyaa Yaa sabakoo
akka narraa hin oolle gaafa rakkoo

Weelluu Artist Jen. Umar SuleeymanWalaloo – Fooziyaa Oromoo

Sanyii waaqoo guutuu
kan abbishee garbaa.
Geerarsi isaatuu rasaasa
Diina naasisee darbaa .
Goota akka leenjisoo
Kan akka nadhii gammadaa .
Kan sabaaf dhaabbate
Leencicha onnee barbadaa.
Haftee haaji aadam saaddoo
Kan jaarraa abbaa gadaa.

Weellisaa qofa miti inni hayyuudhaa.
Geeraraa qofas miti inni barsiisaadhaa .
Umar leenca sabaati qabsaayaadhaa.
Nuuf jiraadhu waggaa bara dhibbaa .
Gadhee malee eennu siif qaba jibbaa.
Si kabaja sabni guutun si jaalataa.
Kaabaa kibbaa bahee hunduu si simataa .
Lixaaf bahaa dhufee ufitti si aanfataa.

Geerarus geerarsi isaa diinota raasaa
Weellisus weellun isaa tan akka rasaasaa.
Yoo loles kan akka waaqoti onnetu beeysisaa.
Yoo toles dacheedha nama quuqu suutuma asaasaa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here