Connect with us

Hi, what are you looking for?

Afoola Oromoo

Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi’eessu: Copha Jaalalaa

Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi’eessu. Inni kun yeroo baay’ee hanqina shammarroota irratti mul’atu yoo tahu dhiirota irrattis hamma tokko ni mul’ata.


Inni kun yeroo baay’ee hanqina shammarroota irratti mul’atu yoo tahu dhiirota irrattis hamma tokko ni mul’ata.


❤️
1- Jal-qaba irratti wal qunnamtii saalaa gahaa raawwachuuf ilma namaatif sporti,bashannanuufi kkf murteessa dha.

❤️2- Ija keessaa wal laaluun fedhii walii beekuu.
~ija keessa wal ilaaluun fedhii walii beekuun qaamni keenya hundi wal qunnamtiidhaf akka qophaahu taasisa.

❤️3- Uffata halkanii marachuu dhiisuu fi ifaa dhaamsu dhiisuun wal qunnamtii saalaa mi’eessa.
~inni kun yeroo baay’ee kan mul’atuufi fedhii walii eeguu irratti dhiibba kan fiduudha. Jaalalleewwan lamaan uffata haguuggatanii ifaa dhaamsanii yoo wal qunnaman;
A/ Wal arguu wan hin dandeennef isaan lachenuu wal qunnamtii armaan dura raawwatan isheenis dhiira wajjiin ciiste innis shamara waliin ciise ykn isheenis dhiira isa irra bareedu innis shamara ishee irra bareeddu uf afoo fiduun yaadatu wan dandahaniif.
B/ Yoo haguuggatan dafqi uumamuu wan dandahuuf fooliin adda addaas uumamuu dandaha. Kanaaf haguuggii dhiisuu.

❤️4- Ija keessa wal ilaalaa harkaan rifeensa walii qaqqabuu fi wal dhungachuu.
~ Ija keessa wal ilaaluun fedhii walii eegaa deemuu fi tokko tokko dura akka fedhii hin xummurref gargara.
~ harkaan rifeensa walii qaqqabuun jaalala walii kan ibsu fi natti tolaa jirtaf natti tolaa hin jirtuu kan ittiin waliif ibsaniin yoo ta’u
~ Dhungoon immoo al tokko qofa wal qunnamtii saalaa raawwatanii akka hin dhaabanneef fedhii duubaan jiru akka uumuu fi wal qunnamtii akka mi’eessuf gargaara.

❤️5-Qulqulleessituu ykn gogsituu uf bira kaahuu fi Naannoo qaama saalaa dhiqachuu.
~ Gogsituu uf bira kaahuun yeroo tokko tokko dhiirota harka fedhiin dafee bahuu dandaha sila taheef; akka fedhiin ishee hin qabbanoofnef dafanii gogsuun barbaachisaa dha.
~ Al tokko fedhii isaanii yoo xummuran kan lammataatiif itti fufuun wan dandahamuuf osoo gara 3ffaatti hin tarre naannoo qaama saalaa innis taanaan keessattu isheen dhiqachuun murteessa dha. Yoo dandahame immo akkuma fedhii jalqabaa xummuraniin osoo kan lammataatti hin dabarre dhiqachuun irra wayyaa dha.


Maddi: page keenya xalayaa jaalalaa

Advertisement. Scroll to continue reading.
Written By

Barreessaa Marsariitii Afaan Oromo Online

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Afaan Oromoo

Jechoota Hayyoota Addunyaa 1) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu,kanneen itti fayyadaman beektota qofa.(Thomas Takias) 2) sababa teessee ilaaltuuf namoonni gurguddoo sitti fakkaatu. Kanaafuu ka’i....

Aadaa - Duudhaa

Qabsoon Waraana barreeffamaatiin adeemsifamu waan yaalloo akka hin taane beekuun barbaachisaadha. Barreessitootni kitaabasaanii keessatti waan taajjabbii, mudannoo jireenyaafi dhoksaa garaa isaanii ilaalcha siyaasa hawaasa...

Jaalala

KUTAAN DHUMAA KUN YOO ISIN HIN BOOCHISIN DHUGUMA GARAA JABAATTU ISIN Maqaan koo abdii jedhama biyya sweden jiraadha  Wanta nama aja’ibu yeroo hundumaa kan...

Afaan Oromoo

Maqaalee Oromoo Babbareedaa Yeroo ammaa ummanni Oromoo Ilmaan isaatiif maqaalee Babbareedoo safuufi Aadaa Sabichaa ibsuufi agarsiisuu danda’u filatee moggaafataa jira. Mee maqaalee kanneen keessaa...

Advertisement