Ilmii namaa wantoota isaaf barbaachisu keessa inni tokko walqunnamtii saalaa dha. Waliin jireenya ilma namaa keessattuu saala faallaa, jireenyaaf waliin jiraatan keessatti/gaa’ela keessatti Walqunnaamtiin saalaa  ga’ee ol’aanaa qaba. Walqunnamtiin saalaa ijoollee horachuun ala bu’aa hedduu qaama keenyaaf kan buusu qaba. 

Kanaafuu, imala Waliin jireenyaa keessatti waan ilmi namaa uumamaan barbaadu tana irratti xiyyeeffannoo kennanii walitti  mi’eessuu danda’aniin irratti dursanii walii beekuu ykn walhubachuu ykn iftoominnaan waliin mari’atanii walhubachiisuudhaan fedhii walii guutanii walgammachiisuun barbaachisaadha. Kuni immoo waliin jireenyi namoota sanaa akka umrii dheeraa qabaatuuf gahee olaalaa akka qabu qorannooleen heddu ni agarsiisu

Yeroo heddu, rakkoon walfakkaataan irra deddeebiidhaan biyyoota adda addaatti muldhatu jira. Inni kun yeroo baay’ee hanqina shammarroota irratti mul’atu yoo tahu dhiirota irrattis hamma tokko ni mul’ata. Innis Saalfachuu, fedhii ofii osoo hin gammadin dhokfachuu, osoo fedhii walqunnamtii saalaa rawwachuuf fedhii guddaa qabu saalfachuun dhoffachuu, ykn osoo inni tokko fedhii olaanaa qabu inni kaan jalaa-diduu fi kkf rakkoolee irra deddeebiidhaan mudatan qofa osoo hin taane, namni fedhi qabu sun ala-bahee akka filannoo biraa barbaadatuuf kan haala mijeessuu fi yeroo heddu jireenya namoota akkasii sana akka diigamuuf kan kan gahee olaanaa akka qabus hayyootaan ni himama.

Haaluma walfakkaatuun, waliin jireenya keenya keessatti, Tooftaaleen muraasni Akkamitti Wal-qunnamtii Saalaa walitti Mi’eessuuf gargaaran:
❤️
1- Akkamitti Wal-qunnamtii Saalaa gahaa raawwachuu – Jal-qaba irratti wal qunnamtii saalaa gahaa raawwachuuf ilma namaatif sporti,bashannanuufi kkf murteessa dha.

❤️2- Ija keessaa wal laaluun fedhii walii beekuu.
~ija keessa wal ilaaluun fedhii walii beekuun qaamni keenya hundi wal qunnamtiidhaf akka qophaahu taasisa.

❤️3- Uffata halkanii marachuu dhiisuu fi ifaa dhaamsu dhiisuun wal qunnamtii saalaa mi’eessa.
~inni kun yeroo baay’ee kan mul’atuufi fedhii walii eeguu irratti dhiibba kan fiduudha.

Jaalalleewwan lamaan uffata haguuggatanii ifaa dhaamsanii yoo wal qunnaman;
A) Wal arguu wan hin dandeennef isaan lachenuu wal qunnamtii armaan dura raawwatan isheenis dhiira wajjiin ciiste innis shamara waliin ciise ykn isheenis dhiira isa irra bareedu innis shamara ishee irra bareeddu uf afoo fiduun yaadatu wan dandahaniif.
B) Yoo haguuggatan dafqi uumamuu wan dandahuuf fooliin adda addaas uumamuu dandaha. Kanaaf haguuggii dhiisuu.

❤️4- Ija keessa wal ilaalaa harkaan rifeensa walii qaqqabuu fi wal dhungachuu.
~ Ija keessa wal ilaaluun fedhii walii eegaa deemuu fi tokko tokko dura akka fedhii hin xummurref gargara.
~ harkaan rifeensa walii qaqqabuun jaalala walii kan ibsu fi natti tolaa jirtaf natti tolaa hin jirtuu kan ittiin waliif ibsaniin yoo ta’u
~ Dhungoon immoo al tokko qofa wal qunnamtii saalaa raawwatanii akka hin dhaabanneef fedhii duubaan jiru akka uumuu fi wal qunnamtii akka mi’eessuf gargaara.

❤️5-Qulqulleessituu ykn gogsituu uf bira kaahuu fi Naannoo qaama saalaa dhiqachuu.
~ Gogsituu uf bira kaahuun yeroo tokko tokko dhiirota harka fedhiin dafee bahuu dandaha sila taheef; akka fedhiin ishee hin qabbanoofnef dafanii gogsuun barbaachisaa dha.
~ Al tokko fedhii isaanii yoo xummuran kan lammataatiif itti fufuun wan dandahamuuf osoo gara 3ffaatti hin tarre naannoo qaama saalaa innis taanaan keessattu isheen dhiqachuun murteessa dha. Yoo dandahame immo akkuma fedhii jalqabaa xummuraniin osoo kan lammataatti hin dabarre dhiqachuun irra wayyaa dha.


Maddi: page keenya xalayaa jaalalaa

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here