Jechama Afaan Oromoo


Jechamni Afoola Afaan Oromoo yommuu ta’u, Haasawa tokko keessatti mi’eessuuf ykn bareechuuf itti fayyadamna.
Jechamni Afaan Oromoos hiika lama kan qabu yoo ta’u,
qaama kan gubbaarratti hiika ifa ta’e ibsamuufi qaama keessaattimmoo hiika dhoksaa ni qaba.
Fkn: I. Namichi kun gurra guddaa qaba.
a. Gurra qaamaa irra jiru, nafa
b. Maqaa guddaa(Beekkamaa)
II. Sammuun mucaa kanaa dhiphaadha.
a. Mataan isaa xiqqaadha.
b. yaadnisaa dhiphaadha.
III. Odaa jala jiru.- seeraan bulu.
IV. Garaa laafessa. -Namaaf naha.
V. Fuula bade. -jibbe. fikkf

Kanneen armaan gadiimmoo isiniif dhiise:
• Ulee jiituu
• Waaroo mulqate.
• Luka mure
• Harkatti qabe.
• Ceekuu baase.
• Maqaa nyaate.
• Cilee Fakkaate.
• Buqqee duwwaa.

 


AFAAN OROMO – Oromo Language

Afaan Oromo
Author: Afaan Oromo

Barreessaa Marsariitii Afaan Oromo Online

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here