Jechoota Afaan Oromoo, Jechoota Afaan Amaaraatiin Liqimfamutti jiran: Walhaa sirreessinuu

2
346

Jechoota Afaan Oromoo, Jechoota Afaan Amaaraatiin Liqimfamutti jiran: Walhaa sirreessinuu


#Jechoota‬ Ergifatamee Afaan Keenya Keessatti Lubbuu horachuun Jechoota mimmidhaagoo Afaan Oromoo bakka bu’uun keenya akka badan godhee, Jechootni kunneen Afaan Oromoo keessatti iddoo qabachaa jira. Kanumaaf, Ofirraa kaanee, Hiriyyaa, Maatii fi hunnda keenya haa sirreessinuu!

Jechoo afaan Oromoo yeroo baayyee hin amaleeffatamneef akkasumas Yeroo ammaa Naannolee Oromiyaa heddu keessatti Hawaasni yeroo jechooota armaan gadii kana AFAAN OROMOOtiin walitti makee haasa’u hunduu ni beekna, Kana Balleessuuf akkasumas Qulqullinaafi Guddina Afaan Oromootiif Ofii keenyarraa kaanee walsirreessuu qabnaan DHAAMSA KEENYA….

Afaan oromoo afaan hirkate utuu hin taane of danda’ee kan dhaabatedha.Amalli guddina magaalaamoo yoomiyyuu afaan keenya jallisuu(akka itti maknu) nu gochuu qabu.”MAAL BAASUUF DHAMA RAASUREE”?.Artiin hammuma guddataa jiru qulqullinni afaan oromoos eegamu qaba,Seenaa nu gaafata. Waanan dogYoon Dogoggore na sirreessaa!!!!!!!

Afaan Amaaraa           Afaan Oromoo

 1. Ishi———Tole
 2. Bicha——-Qofa
 3. tinnish——-xiqqoo
 4. hizbii———-Ummata
 5. silxanaa——- leenjii
 6. likkii miti—— Sirrii miti
 7. Alaafii———–Dura taa’aa
 8. mikittilii——- itti aanaa
 9. Caawutaa——- Tapha
 10. Budun———-Garee
 11. sixootaa——— Kennaa
 12. Shilimat———Badhaasa
 13. Ashannafuu——Moo’achuu
 14. Giximii———–Walaloo
 15. tsifeti————-Barreeffama
 16. kaffitagna——–Olaanaa
 17.  Beqqaa~—–ni ga’a
 18. Qidaame~—Sanbata/Sanbata xiqqaa(duraa)
 19. Ihud———-Dilbata/Sanbata guddaa
 20.  Ni dabbara~—-Ni jibbisiisa
 21.  Xifir qalem~Halluu qeensaa
 22.  Tsagur maheja~Qabsiisaa rifeensaa
 23.  Xuux maheja~Qabsiisaa harmaa
 24.  Kaalsii~Shurraaba miillaa
 25.  Surree~Kofoo
 26.  Caammaa~Kophee
 27.  Temari~Barataa
 28. Astemari— Barsiisaa
 29. timirti——-Barumsa
 30. Mana Temari~Mana barumsaa
 31.  Shaanxaa~Boorsaa
 32.  Cuggaarraa~ Garaachaa
 33.  Shinwpeet~Mana fincaanii
 34. kushina——Gola nyaataa
 35.  Wax~Ittoo
 36.  Miizana~Madaalaa
 37.  Maskootii~Foddaa
 38.  Gaxerii~ Baadiyyaa
 39. Katemaa~Magaalaa
 40.  Meedaa~Dirree
 41.  Birdlibsii~Uffata qorraa
 42. Birat distii~Distii sibiilaa
 43. birat———Sibiila
 44.  Waraaj~Na buusi(baasii,taaksii fkk….)
 45.  Qannesi~Hir’isi(sagalee televijiinii, raadiyoo fkk….)
 46.  Guaddenyaa~Hiriyyaa
 47.  Sargii~Cidha
 48.  Fooqii~Gamoo
 49. andanya fooq—-Darbii 1ffaa
 50. darajaa—Sadarkaa
 51.  Caakkaa~Bosona
 52.  Siqaayii~Gidiraa
 53.  Ciismaawucaa~ baastuu aaraa
 54.  Dawwaluu~Bilbiluu
 55.  Kuwaasii~Kubbaa
 56.  Taragaagga’i~Tasgabbaa’i
 57.  Mestawaqiyaa~Beeksisa
 58.  Mattawaqiyaa~Waraqaa eenyummaa
 59.  Qibaatii~Dibata
 60.  Daanyaa~abbaa Murtee
 61.  Barranyaa~Eegaa goolii
 62.  Tifozo~Hamilee
 63.  Qaxaruu~Miindeessuu yookiin Na qacari~na beellami
 64.  Shufeerii~konkolaachisaa
 65.  Raddaatii~Gargaaraa 
 66.  Misgabaa~Galmee(Galmaa’uu)
 67. Masgaba—-Galmee(Dookumantii)
 68.  Silkii~Bilbila
 69.  Hakiimii~Ogeessa fayyaa
 70.  Zabanyaa~Waardiyyaa
 71.  Damoosa~Miindaa
 72.  Mannooriyaa bet~Mana jireenyaa
 73.  Mannaariyaa~Buufata konkolaataa
 74. shiggirii——–Rakkoo
 75. Zeenaa———Oduu

 

AFAAN OROMO – Oromo Language 

 

 


 •       Marsiimoy Sabaaf irraa 

Waliif Hiraa<share>
 • 460
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  460
  Shares
 •  
  4
  Shares
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  

2 YAADOTA

DUUBDEEBII KENNI

Maaloo yaada kee barreessi
Maaloo! Maqaa keessan galchaa