LOQODA BOORANAA ——- OROMOO HUNDAA
1. Qaraa —- jalqaba, dura
2. Ennaan —- sana booda
3. Ojjaa. — yoo, erga
4. Adoo — otoo, silaa
5. Shoorkii — dhimma, rakkoo
6. Laanaa , Yaasaa —- suuta
7. Yaasuma, Bobbaa —- adeemsa
8. Yarsuma —- tiksituu, nama tikha
9. Goo’uu —- iyyuu
10. Lallabuu —- sagalee olkaasan
dubbachuu
11. Yiikkisuu —- waan badee turee argamuu
isaa ibsuuf
12. Dareeraa —– utubaa
13. Guutuu abbaa liiban —– boorana
14. Aabba —— Obboo
15. Haatoo —– Addee
16. Aabboo —– abbaa ( kan ofii)
17. Ekheraa —- yaraa, salphaa
18. lookhoo —— qajeelaa
19. mokkataa —— kan hin qajeelle, dabaa
20. Focoqa ——- Dheeraa
21. Dakkicha, Ruphaa ——– Gabaaba
22. Okkotee, Sagalee ——- Nyaata
23. Saayyee —— looni
24. Heellaba, Lalleessa ——– Re’ee
25. Cichaa ——- fuuldura manaa
26. Fuloo —— balbala dabalata (dallaaf)
27. Yaabdoo ——- balbala dallaa bishaani
28. Karraa —— balbala mooraa horii
29. Cufanaa —– cuftuu balbala mooraa horii
30. Korboo, Saanqaa —— cuftuu balbalaa
mana namaa
31. Dinqaa —— gaadaa, kutaa manaa
32. Dhiibuu —— iddoo siree, bakka hirriiba
33. Irreessuu ——- awwaaluu
34. Wayaa —— uffataa, huccuu
35. Sidii —— Sabaa, nyaapa
36. Anfalaa —– qabattoo durbaa
37. Gurdaa —— qabattoo dhiiraa
38. Buuranii —– faaya mormaa dhiiraa
39. Saldaqaa —— faaya harka durbaa
40. Huwwaa ——– dhalaa
41. Maa’essa —— kan suuta boodee
deemuu
42. Sooressa —— kan dura deemuu
43. Mirgoo —— sangaa loonii
44. Waaruu —– baduu
45. Ori’uu —- fiiguu, utaaluu
46. Qiliixamuu —– gammaduu
47. Kumuduu —— gadduu
48. Gaaduu —- dhokatanii hordofuu
49. Battii ——- kan qulqullinna hin qabne
50. Gaadi’uu —– hidhuu
51. Luuxxicha —– qal’aa
52. Ejjuu —– dhaabbachuu
53. Dhiiroo —– jaranaa
54. Hayyee ——- tolee, ishii
55. Areera —– bulbula, makaa aannan fi
bishaan
56. Qiyaasa ——- hamma sirriitti ( normal)
57. Allayyoo —— waaqa
58. Morka —– falmii, dorgommii
59. Jallaa ——- kan nama dhibu
60. Maadee —— ajaa’ibaa
61. Wadaaree ——- uffata moofaa
62. Itillee —— gogaa loonii (hirribaaf)
63. Erbee —– gogaa gaala (kosiif)
64. Dhimphuu ——– Cophaa
65. Qoola —— gogaa re’ee
66. Huuxii —– qoraani
67. Dhiirsa —— Abba mana
68. Niitii —— Haadha mana
69. Kaachuu —— wal-qunnamtii saala
gochuu
70. Dhabanaasuu —– kabaluu
71. Raasaa —– bosona
72. Nyaapha, hormaa ——- diina, alagaa
73. Weedduu ——- faaruu, sirbaa
74. Agarii —– kan baayisee nyaatuu
75. Miiraa —— kan xiqqeesse nyaatu
76. Sukkumii —— duudaa
77. Duuduu ——– Seenuu
78. aaboo: mudaa
2.aaddaa : obboleessa /ttii angafa
3.abeeba, muya, daafanaa : lugna
4.Abraasaa: Muddee
5.abuyyaa: eessuma
6.adaayyuu: boosettii
7.adiyyoo: eegumsa malee
8.alaqaa : kaamettii
9.alchaa : Hawaii
10. ameessa: sa’a aannanii
11. bagoo: fuula namatti jijijjiirachuu
12. balchaa : nama gaarii
13. baleeluu: boonuu
14. ballittii : fayyaalessa (normal)
15. barbadaa : lafa marga hin qabne
16.buudhoo: ciree osoo hin nyaatin
17.buufattoo: xumura
18.buusaa: wal gargaarsa gosaa
19.ceekoo,kaaja a: mukoo
20. cirreessa : ogeessa yaalaa
21. corooressa: tartiiba
22. cufa: hunda, mara
23. daarima: fedhii kormaa( dhalaaf)
24.daatuu: nama biyyaa bahe
25.daayimtuu : oduu
26. dagaggamuu: tasa maqaa dhahuu
27.damboobuu: milkii agarsiisuu
28.dansaa: gaarii,mishaa
29.dayyoo : hujii irraa rincicuu
30.dedhuu: dagachuu
31. deebanuu: sooressa
32.dhaaccii: daabaa
33. dhajiitii: gocha tokkoon booda
salphachuu
34.dheekkamsa: lola
35.dhibii : kan biraa
36. dhundhumuu: karoorsuu
37.dotii magariisa
38.dunfura,gind a: goofaree
39. durduura: dabalata
40. eger,takkaatana a, eeganaa : _____
41.Eloo: dhamaatii, ifaajee
42. faacii: maqaa balleessuu
43.fafa, ceera, fokkoo : saalfii
44. farada, baaruu: daftee guddatte
45.finna : bulchiinsa
46.fulaa : bakka, iddoo
47.gaaltama,foo ddoo(gabra): durba
geettuu
48.gaamaressa: jaarsa, bilchaataa
49.gaaraayyuu: sanyoo
50.golii, kalchaa: deeggaraa
51.golola: soorachuu
52. gudoo: jecha jaalalaa .fknf lubbuu koo
53.guutolaa: baaxii
54.haddhoo,biir tee: keelloo
55.halkuma: fuudhaa fi heeruma
56. horrisa, ejjitoo: deemsa fagoo(gabaa,bis
aan)
57.hoyama : hubaatii dinagdee
58.hurrisuu: ariifachuu
59.imbiiraa : pilaastika
60.jaajjusa : basaastuu61
61:karkarsuu: haalaan qabuu
62. karmura: jallaa
63.kasoo : salphaa
64.kayma,namdiq qaa: dardara
65.kora: walga’ii
66.kumuduu: gadduu
67.kunna: deemsa karaa dheeraa halkanii fi
guyyaa
68.kurfeeffachu u : qophaa’uu
69.laama : agabuu, sooma
70.lichoo : alangaa
71. liingachuu: xiyyeeffachuu
72.maachuu : itti toluu
73. maadee , baasa : raajii
74.maandhaa : qixxisuu
75.maddaa, ardaa : ganda
76. malfachuu, dabsachuu : injifachuu
77.marmaaruu: naannawuu
78. marroo, faroo : dabaree
79.mikikkila : roga ( balbalaa, goolii)
80. mittoo, moo’annoo : cunqursaa
81.muraa: adabbii
82. murnya : kutaa
83.nyuulchuu : cinquu
84. obeensa : baala
85. onanaa : guyyaa muraasa dura
86. oolaa : hongee
87. oroosa : misirroo
88. qolchuu : injifachuu( fiigichaaf)
89. sakaatama: huyyiin qabamuu
90.sakkaba : malaanmaltummaa
91. salleessa: rimaa / ulfa osoo ji’a hin gahin
dhalate
92.seeseffachuu : xiyyeeffannoo dhabuu
93.sesseega, shufuroo : kashalabbee
94.Sidii : saba
95.Suga : sifaa
96. tontoommoo : abboottee
97.taraarrii : sarara
98.ulluuqqoo : kadhannaa
99. yayyaba , itti keeyyachaa : jalqaba
1oo. yooyyoo : simannaa. Horaa Bulaa
horaa bulaa badhadhaa….!!

2 COMMENTS

  1. Hojii bareeda hojjettan haa ta’u malee hanqina tokko ni qabdu;innis loqoda hin jedhamu looga(dialect)jedhama malee.Loqoda jechuu looga tokko tokko keessatti abaarsa waan ta’eef kanallee akka fooyyessitan gama kootiin yaada siniif hiruun yaala.Galatooma!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here