Connect with us

Hi, what are you looking for?

Aadaa - Duudhaa

Maqaa Gosoota Oromoo ARSII-[Ilmaan SikkooMandoo]


Oromoon qulqulluun gosa hin qabne hin jirtu. Oromoo biratti gosa ofii Wallaaluun salphina. Seera Sirna gadaatiin namni Oromoo tokko gosa, balbalaa fi hamma abba torbaatti lakkaa'uu qaba.
Hub:- Gosa ofii beekuun gosaan wal qooduu miti. Ati gosa kami? Gosoota Siikkoof Mandoo (Arsii Oromoo) tartiiba qubeetiin:
-

Abbakara

Abaar-gada

Abbayyii

Abaay-mannaa

Abbiyyuu

Abboo-ali

Abburee

Abdooyyee

Abboosa

Advertisement. Scroll to continue reading.

Aboosara

Aboojota

Aboonii

Aboonyee

Abroonyee

Absiilaa

Adaamii

Adamoonyee

Adamtuu

Advertisement. Scroll to continue reading.

Adaree

Adarshoo

Adulaala

Agaarfaa

Ajaamoo

Ajjuuran

Akkiyyaa

Allaa

Alii

Advertisement. Scroll to continue reading.

Alkasoo

Allujaana

Amaa-lama

Amaalagoo

Ambeentuu

Amiinyaa

Amoonyee

Amuumaa

Anasa

Advertisement. Scroll to continue reading.

Angeedda

Argamooyee

Ari’a

Arroojjii

Asallaa/Hasallaa

Asaltuu

Asalaxxuu

Asgala

Askaala

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ashamii

Asharaafa

Ashmiiraa

Ashuutee

Ataabaa

Atucha

Awaandallaa

Awacheeche

Awuljana

Advertisement. Scroll to continue reading.

Aymaroo

Ayyuuba

Baabboo

Baadagosa

Baadaboo

Baadosa

Baallee

Baalle-Tamboo

Advertisement. Scroll to continue reading.

Baamuda

Badii

Balee

Baammajjaa

Baammannaa

Baallakasa

Barii/Baarii

Barbachoo

Beebee

Advertisement. Scroll to continue reading.

Beegoo

Biddiiqa

Bidiroosa

Biltuu

Biilaa

Bilduu

Bilbiloo

Birbiraa

Biyyaalee

Advertisement. Scroll to continue reading.

Bochoroosa

Boqqojjii

Boorana

Bulgaduma

Buraara

Buubuu

Bashiiraa

—-

Camaca

Advertisement. Scroll to continue reading.

Caatimannaa

Caatoo

Cawwaa

Ciimoo

Coofira

—-

Daddina

Daagulee

Daagooyyee

Advertisement. Scroll to continue reading.

Daallee

Damina

Daayidaa

Danbii

Dange

Daawwee

Daraaraa

Daqeena

Daroo

Advertisement. Scroll to continue reading.

Dawadiina

Deendaa

Diigaluu

Doodaa

Dodola

Doggomaa

Doomaga

Doonchoo

Advertisement. Scroll to continue reading.

Dhaaye

Edamana

Eegoo

Eekkaa

Eessawwaa

Eljoo

Faarachuu

Advertisement. Scroll to continue reading.

Faraca

Farsaana

Farrajjee

Farzaana

Finxoo

Funyamura

Futtallee

Fooloo

—-

Advertisement. Scroll to continue reading.

Gaadoo

Gandaanshoo

Gaadullaa

Gaadulloota

Gaalama

Gaalamtuu

Gaatura

Galchoo

Garoraa

Advertisement. Scroll to continue reading.

Gamboo

Gaddoo

Gannata

Garaadee

Garisoo

Garjeeda

Gasala

Geetara

Gimboota

Advertisement. Scroll to continue reading.

Giraamaa

Goodola

Goofingira

Godaymannaa

Gomoora

Goonosa

Golanuura

Gotoo

Gur-daama

Advertisement. Scroll to continue reading.

Gurraa

Haballosa

Habarnoosa

Habeebee

Habuubaa

Haburaa/Aburaa

Hachana

Hadaabbaa/Adaabbaa

Advertisement. Scroll to continue reading.

Haddaa

Hadaagaa

Halangoo

Halchaana

Haliibana

Hamiishada

Hanbeentuu

Hanqaroosa

Hanqa-diina

Advertisement. Scroll to continue reading.

Hanxoo

Harboo

Harawa

Hasana

Hasansaba

Hawaxxuu

Hawwaree

Hawwiyyaa

Haximannaa

Advertisement. Scroll to continue reading.

Heebanoo

Heellaa

Heeraro

Heexamoosa

Heexosa

Heeydara

Hinseemana

Hoboltoo

Hodhituu

Advertisement. Scroll to continue reading.

Hooransoo

Huduga

Humxee

Hubaachoo

Huphannoosa

Hurfee

Hurxuuba

Ibsaana

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ilaa

Ilaannii

Ilbaccaa

Iluu

Imara

Isleeymana

Itayya

Jaafara

Advertisement. Scroll to continue reading.

Jawaara

Jaawwi

Jidda

Jiliinshaa

Kabiiroo

Kacharaa

Kanshee

Kanshituu

Advertisement. Scroll to continue reading.

Karrayyuu

Karaara

Keetaa

Kojii

Kolooba

Konee

Korbeeyyii

Korminee

Kube

Advertisement. Scroll to continue reading.

Kullishaa

Kulchee

Kubbaayyee

Kuyyara

Laaqii

Laajjemannaa

Laxamannaa

Leemmu

Advertisement. Scroll to continue reading.

Leemmossa

Liimoo

Liyyee

Loodee

Lolee

Maadada

Maachamanna

Maamma-nuura

Advertisement. Scroll to continue reading.

Manaakaba

Maankula

Maaydoo

Maazaza

Maccaana

Maccituu

Madarshoo

Maleekkoo

Marfoo

Advertisement. Scroll to continue reading.

Maroo

Masara

Masaranjee

Mazara

Meettaa

Moddollee

Mora

Nagoo

Advertisement. Scroll to continue reading.

Niitee

Niyyaara

Noonnoo

Nugee

Obaaymanna

Oborraa

Odoo-dara

Ogolchoo

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ogoddaa

Oliyyee

Oldolmannaa

Oydomannaa

Olbatannaa

Qaancaqooca

Qaafituu

Qaasoo

Advertisement. Scroll to continue reading.

Qalboo

Qallallee

Qirbinyee

Qooggoo

Qoomaa

Qoorabdoo

Raasoo

Raaytuu

Advertisement. Scroll to continue reading.

Saamana

Saamoo

Saasamanyee

Sabiroo

Sabitoo

Sabuna

Saddiiqa

Saddiiqoo

Advertisement. Scroll to continue reading.

Shakmara

Saddoo

Sa’immannaa

Salmoolee

Sangoo

Shankoora

Sarbaayyee

Sarboo

Sibee

Advertisement. Scroll to continue reading.

Seemannaa

Sikkisaa

Silxaana

Sinaana

Singiga

Siraaja

Soobbaa

Soolee

Suraara

Advertisement. Scroll to continue reading.

Suudee

Shaakko

Shaalimannaa

Shafilaa

Shaamdee

Shaamida

Shanaka

Shawwadee

Advertisement. Scroll to continue reading.

Shaadama

Shatura

Sheebbaa

Sheelada

Shiree

Shunee

Tamaama

Tafaalaxa

Advertisement. Scroll to continue reading.

Taa’oo

Tuuquu

Ungaata

Ungaanyee

Urjii

Ulullee

Uruu

Usula

Advertisement. Scroll to continue reading.

—-

Waadaa

Waageda

Wa’amanyee

Waajii –

Waqaalola

Waaqoo

Waata

Waariyoo

Advertisement. Scroll to continue reading.

Washarmina

Weegee

Weerara

Walbatannaa

Wolaanshoo

Wolaa-sila

Wolee

Wolashee

Wondoo

Advertisement. Scroll to continue reading.

Wooraguu

Woshimbira

Woxee

Woyyoo

Woxisannaa

Xapheena

Xeemoo

Xeerara

Advertisement. Scroll to continue reading.

Xiijoo

Xooqayaa

—–

Yaabetaa

Yaaqutaa

Yabsaana

Yaayya

Zaranxallaa

Advertisement. Scroll to continue reading.
----************-------
HUBACHIISA:
1-Gosa Arsii ta’ee kan maqaan hin dhahamin yoo jiraate, maqaa gosa sanii dhahuun, iddoo gosti sun baay’innaan itti argamu naaf ibsaa.
----
2- Lakki ka ati gosa jettee barreesite Gosaa miti balbala gosaati yoo jettan maqaa gosa inni jalatti argamuu, akkasumas iddoo/naannoo lafa Arsii kamitti akka balbalatti fudhatamu naaf eeraa.
----
Source : Seenaa Sikkoo fi Mandoo

Written By

Barreessaa Marsariitii Afaan Oromo Online

1 Comment

1 Comment

  1. Mohammed

    February 19, 2020 at 9:29 am

    Gosti kiyya jiliinsha dha. Bakki bayyinaan argaman magaalota akka boosha fi areera keessatti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Afoola Oromoo

Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi'eessu. Inni kun yeroo baay'ee hanqina shammarroota irratti mul'atu yoo tahu dhiirota irrattis hamma tokko ni mul'ata.

Afaan Oromoo

Jechoota Hayyoota Addunyaa 1) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu,kanneen itti fayyadaman beektota qofa.(Thomas Takias) 2) sababa teessee ilaaltuuf namoonni gurguddoo sitti fakkaatu. Kanaafuu ka’i....

Aadaa - Duudhaa

Qabsoon Waraana barreeffamaatiin adeemsifamu waan yaalloo akka hin taane beekuun barbaachisaadha. Barreessitootni kitaabasaanii keessatti waan taajjabbii, mudannoo jireenyaafi dhoksaa garaa isaanii ilaalcha siyaasa hawaasa...

Jaalala

KUTAAN DHUMAA KUN YOO ISIN HIN BOOCHISIN DHUGUMA GARAA JABAATTU ISIN Maqaan koo abdii jedhama biyya sweden jiraadha  Wanta nama aja’ibu yeroo hundumaa kan...

Advertisement