A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U W X Y
.
Maqaalee Qubee – A
.
Aagaa, Aagituu, Aannanee, Aanaani, Aana, Aantuu, Abbayaa, Abboomaa, Abdannee, Abdataa, Abdattuu, Abdii, Abdiiwaaq, Abdiisaa, Abdiishee, Addunyaa, Adii, Aduu, Akkakoo, Akkasaa, Akkashee, Amanuu, Amantee, Amantii, Amiidoo, Ammayyuu, Anaan, Aannanii, Angaasaa, Angaatuu, Angaasu, Araaree, Araarsoo Araarssa, Arggaa, Argituu, Argataa, Arfaasa, Askoo, Atimoo’i, Ayyaanaa, Ayyaanoo, Ayyaantuu, Ayyittii,…
.
Maqaalee Qubee – B
.
Baacaa, Baaccuu, Badhaadhaa, Badhaanee, Badhaasaa, Badhaatuu, Bagudaa, Bakaree, Bakkashee, Bal’aa, Bantii, Bareedduu, Barii, Barrisee, Barsiisaa, Bashaadduu, Bashaanee, Bashaatuu, Beekaa, Beekan, Beekumaa, Beenyaa, Biiftuu, Bilisee, Bilisummaa, Biqilaa, Biqiltuu, Birakee, Bilillee, Birmadummaa, Birrituu, Bilisummaa, Bisoo, Biyyaa, Bonaa, Boonaa, Boonsaa, Boodanaa, Boobbaassa, Bookkanaa, Bokku, Bookissa, Boonii, Boonsaa, Bonsituu, Boontuu, Booraa, Booranee, Bor-tolti, Bulanii, Bulchaa, Bulee, Bulee-caalaa, Bulii, Bullukoo, Bultiiwaaqashee, Bultuu, Burqaa, Burqituu,
.
Maqaalee Qubee – C
.
Caalaa, Caaltuu, Calqituu, Camadaa, Caalchisaa, Cabbii, Cabbiwaq, Cangaree, Carraa, Carcarr, Camssa, Cimdeessa, Ciimtuu, CimCorqaa, Choora…
.
Maqaalee Qubee – D
.
Daawwitii, Dabalaa, Dabalee, Dadhiituu, Dambalee, Dammakoo, Dammaqsaa, Dammasaakeetii, Dammashee, Dammee, Damma, Dammitu, Dammasa, Daangulee, Dandanaa, Danbooba, Dandeessuu, Dandeetti, Dangalaa, Daraaraa, Daraarttu, Daawwe, Deebii, Deebiitu, Deebu, Dheeressaa, Dhibbaa, Dhiinsaa, Dhufeeraa, Dhuftteeti, Dhugaasaa, Dhungoo, Dibaabaa, Dibaabee, Didaa, Diggaa, Diimaa, Diimee, Diinqaa, Diinquu, Dinqituu, Diinqisaa, Dinqiishee, Dinaa’ol Doi’ii, Dorgee, Dorrobii, Dummeetti, Dungoo, Durreettii, Dureessa, Dunffaa, Duullaa, Duulii, …
.
Maqaalee Qubee – E
.
Eebbaa, Eebbisaa, Eebbisee, Eebbawaq, Eebbarabbii, Eejjata, Eejjetuu, Eelwaaq…

.

Maqaalee Qubee – F
.
Faayaa, Fakkii, Fala, Fayyeeraa, Fayyisaa, Fayyisee, Fedhii, Fedhiiwak, Feenaan, Feeneet, Feeneetii, Feeti, Fiixee, Fiixumaa, Firaa’ol, Firaa, Firasaa, Fireewak, Firoomsaa, Firoomtu, Firooma, Firumma, Firiikoo, Fila, Filtuu, Filasaa, Filuu, Fufaa, Fufee, Furaa, Furtuusaa, Furii, Fufii, Fuula,
.
Maqaalee Qubee – G
.
Gaaddisaa, Gaalloo, Gaanfuree, Gaangul, Gadaa, Gadaadaraartuu, Gaaddise, Galaanaa, Galataa, Galgalee, Galgaloo, Gammachis, Gammachuu, Gammadee, Ganamee, Ganamoo, Garbaa, Garoomssa, Gaayo, Gidaadaa, Giiftii, Gishuu, Godee, Goobanaa, Godaana, Guddaa, Guddataa, Guddattuu, Guddinaa, Guddisaa, Gurbaa, Gurmeessaa, Gurmuu, Gurraacha, Gurraacho, Guutaa, Guutamaa, Guutuu, Guute, Guyyoo, Guyye Guyyaa…
.
Maqaalee Qubee – H
.
Haawwanii, Hacaaluu, Hambaa, Hambisee, Hankoo, Harmee, Hawaas, Hawwii, Hawwinee, Hawwiisaa, Hirphaa, Hirphaasaa, Hirphee, Hiraa, Hiree, Hirookoo, Hireekoo, Hireesaa, Hireewaaq, Horaa, Hordoofaa, Hortuu, Hoorruu, Hundarraa, Hundee, Hundeesituu, Hundeessa, Hundumaa…
.
Maqaalee Qubee – I
.
Ibsaa, Ibsituu, Iddoosaa, Iddooshee, Ifa’iftuu, Ifaawak, Iftuu, ifaasaa, Ifnaan, Iftahii, Irranaa, Irranee, Ittaanaa, Ittafaa, Itittuu, Isaafiis,…
.
Maqaalee Qubee – J
.
Jaagamaa, Jaalallee, Jaalalii, Jaalannee,Jaalataa, Jaamboo,Jabeessaa, Jajanii, Jifaar, Jigsaa, Jiituu,Jootee, Jorgee,
.
Maqaalee Qubee – K
.
Kanarraa, Kanbaraa, Kanhiriyyaa, Kankoo, Kanawwiin,Karoorsaa, Keelloo, Kennaa,Kennaakee, Kee’an, Kiilolee, Kiyyaa, Koo-keet, Kooraa, Koorsaa, , Kookeeti, Keeraaji, Keemartii, Ketoraan, Koortuu, Kumashii, Kumee, Kummarraa, Kumalaa, Kumsaa, Kuma, Kumsaaboontuu, Kuulanii,
.
Maqaalee Qubee – L
.
Laalii, Lalisee, Laallisttuu, Lammeesaa, Lammii ,Lammummaa, Leelloo, Leencoo, Leensaa, Leensee, Liiban, Lookoo, Luucy
.
Saami, Sabboonaatuu, Saffii, Saffisaa, Sanbatee, Sarbeessaa, Sardaa, Seenaa, Seenaasaa, Seenaa’ol, Shoraa, Shuree, Sibiraati, Siifan, Siifiis, Siitinaa, Simboo, Sinboo, Siinboonee, Singitan, Soolanee, Sooranee, Soorettii, Suraanee
.
Maqaalee Qubee – T
.
Taanaan Taliilaa, Taliilee,Tokkaatuu, Tokkummaa, Tolaa, Tolasaa, Tolashee,Tolarabbi, Tolawaaq, Toleeraa, Toltuu, Tufaa, Tulluu, Tumee, Turaa, Turee, Tuuchoo,Tuulamaa
.
Maqaalee Qubee – U
.
Urgeessaa, Urjii, Ushii, Utuu, Utubaa, Ulfaata, Ufftahii,….
.
Maqaalee Qubee – W
.
Waaqasaa, Waaqgashee, Waaqjedhaa,Waaqjiraa, Waaqtolee, Waaqtola, Waaqwayyaa, Walalii, Waaqgaarii, Warqee, Wayyeessaa, Wayyeeraa, Wayyarabbii, Walabummaa,
.
Maqaalee Qubee – X (kan hafee dabalaa)
.
,…
.
Maqaalee Qubee – Y
.
Yaadanii, Yaadessaa, Yaachisaa
______
Maqaalee hafaniis hedduu dha kanneen hin barreefamiin #Comment asii gadiitti nuuf barreessa!
.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here