Qubee Fakkiidhaan

Asii gaditti Qubeen Afaan Oromoo Fakkii fakkeenyota Jecha Qubee Sanaan eegalanii ykn of keessaa qabanii irraa kan fudhataman
ibsa dabalataa wajjiin tuqamuuf yaalamanii jiru.

QUBEE AFAAN OROMOO FAKKII WAJJIIN

Qubee Afaan Oromoo Fakkeenya Fakkii Yaada(Remark)

A

Adurree
hiikkaa
– Bashoo(Cat)
Addurree View

A – Adurree
Jechi ‘Adurree’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘A’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

B

Bishaan Booyyee View
B – Bishaan
Jechi ‘Bishaan’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘B’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

C

Culullee
hiikkaa
– Gosa Allaattii
Culullee View
C – Culullee
Jechi ‘Culullee’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘C’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

D

Daa’ima
hiikkaa
– Ijoollee umriin xixiqqoo
Doonii View
D – Daa’ima
Jechi ‘Daa’ima’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘D’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

E

Eeboo
hiikkaa
– Meeshaa Waraanaa kan Aadaati
Eboo View
E – Eboo
Jechi ‘Eboo’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘E’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

F

Farda
hiikkaa
– Geejjiba Fe’iinsaa(horse)
Farda View
F – Farda
Jechi ‘Farda’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘F’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

G

Gaala
hiikkaa
– _____(Camel)
Gaala View
G – Gaala
Jechi ‘Gaala’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘G’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

H

Hoolaa
hiikkaa
– ____(sheep)
Hoolaa View
H – Hoolaa
Jechi ‘Hoolaa’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘H’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

I

Ija
hiikkaa
– Agartuu(eye)
Ija View
I – Ija
Jechi ‘Ija’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘I’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

J

Jaldeessa
hiikkaa
– —(Monkey)
Jaldeessa View
J – Jaldeessa
Jechi ‘Jaldeessa’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘J’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

K

Kubbaa
hiikkaa
– Meeshaa taphaa(ball)
Kubbaa View
K – Kubbaa
Jechi ‘Kubbaa’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘K’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

L

Leenca
hiikkaa
– Mootii Bineensota Bosonaati
Leenca View
L – Leenca
Jechi ‘Leenca’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘L’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

M

Mana
hiikkaa
– Dawoo jireenya ilma namaa(home)
Mana View
M – Mana
Jechi ‘Mana’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘M’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

N

Nama
hiikkaa
– ilma namaa(human being)
Nama View
N – Nama
Jechi ‘Nama’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘N’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

O

Odaa
hiikkaa
– Caayaa Oromoota(Oda)
Odaa View
O – Odaa
Jechi ‘Odaa’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘O’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

P

Paappayyaa
hiikkaa
– Gosa Kudraafi Mudraa
Paappayyaa View
P – Paappayyaa
Jechi ‘Paappayyaa’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘P’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

Q

Qabee
hiikkaa
– –Gosa Meeshaa Aadaa, Aannan itti olkaayan
Qabee View
Q – Qabee
Jechi ‘Qabee’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘Q’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

R

Raafuu
hiikkaa
– Gosa nyaataati
raafuu View
R – Raafuu
Jechi ‘Raafuu’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘R’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

S

Saawwan
hiikkaa
– saawwa(cows)
Saawwan View
S – Saawwan
Jechi ‘Saawwan’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘S’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

T

Teessoo
hiikkaa
– Minjaala(Table)
Teessoo View
T – Teessoo
Jechi ‘Teessoo’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘T’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

U

Urunguu
hiikkaa
Gosa Allaattii
Urunguu View
U – Urunguu
Jechi ‘Urunguu’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘U’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

V

Vaayooliinii
hiikkaa
– Meeshaa Muuziqaa
Vaayooliinii View
V – Vaayooliinii
Jechi ‘Vaayooliinii’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘V’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

W

Weennii
hiikkaa
– —-(Baamboo)
Weennii View
W – Weennii
Jechi ‘Weennii’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘W’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

X

Xayyaara
hiikkaa
Geejjiba Qilleensa irraati
Xayyaara View
X – Xayyaara
Jechi ‘Xayyaara’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘X’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

Y

Yeeyyii
hiikkaa
– Gosa bineensa bosonaa
Yeeyyii View
Y – Yeeyyii
Jechi ‘Yeeyyii’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘Y’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

Z

Zayitii
hiikkaa
– Dhangala’aa nyaata qopheessuuf oolu
Zayitii View
Z – Zayitii
Jechi ‘Zayitii’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘Z’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

QUBEE DACHAA ykn CIMDII

CH

Mucha
hiikkaa
– Qaama sa’aa kan Aannaan elmuuf gargaaru
Mucha View
Ch – Mucha
Jechi ‘Mucha’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘CH’ kan of keessaa qabaniidha.

DH

Dhadhaa
hiikkaa
– Kan aannan keessaa bahu(butter)
Dhadhaa View
Dh – Dhadhaa
Jechi ‘Dhadhaa’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘Dh’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

SH

Shaashii
hiikkaa
– Meeshaa Faaya Aadaa kan aannan itti dhugamu(—)
Shaashoo View
Sh – Shaashii
Jechi ‘Shaashii’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘Sh’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

NY

Nyaata
hiikkaa
– Soorata(food)
Nyaata View
Ny – Nyaata
Jechi ‘Nyaata’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘Ny’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

TS

Tsabala
hiikkaa
– Filowhaa(flowha)
Tsabala View
Ts – Tsabala
Jechi ‘Tsabala’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘Ts’ dhaan Eegalanii keessaa tokko

ZH

Televizhiinii
hiikkaa
– —(Televizhion)
Televizhiinii View
Zh – Televizhiinii
Jechi ‘Televizhiinii’ jedhu fakkeenya jechoota Qubee ‘Zh’ kan of keessaa qabaniidha.