Marsariitii AFAAN OROMOO


Leenjii Ogeessota Maxxansa Toorarraafi Qeeqa Maxxansa Toorarraa Biyya Keenyatti

'Google niyyuu kan isin jaallatu yoo namni hojii keessan jaallate qofa'. - Dubbisaa Barreessitoota keenyaan gahaa. Yeroo ammaa barreessitoota Toorarraa(Bloggers), ...
Guutummaasaa>>

‘Gabbaranii’ fuudhuun kabaja dubartii agarsiisaa?

Gabbaras jedhamu gonfaa, kennaan kun bifa meeshaafi qarshiitiin maatii ishee heerumtuutiif dhiyaata. Gabbarri maali? Gabbarri Oromoo Arsii biraatti bakka guddaa ...
Guutummaasaa>>

Faaruu Loonii – afaan-oromoo.com

yaa Loonihoo
yaa loonihoo
yaa loonihoo
nagayaan oolihoo
Loontu maal hin taane
waan loonii maaltu badaa ta’ee Yaa ...
Guutummaasaa>>

1st Afaan Oromo Dictionary published in 1842 in London

************************************************
Yesterday is not only History, but also one of the evidence you can define where you was and how ...
Guutummaasaa>>
Loading...