Seenaa Gabaabaafi Kitaabota Gaaz.fi Barreessaa Tasfaayee[Gadaa] Gabra’aab(Burqaa Zimmitaa) buufadhaa dubbisaa

Gaazexeessaafi Barreessaan TASFAAYEE[Gadaa] Gabra'aab isa tokko yoo ta'u tooftaa barreeffamaa ofiisaa qabachuun kitaabota isaa keessatti qabiyyee siyaasa Oromoo hin hammachiisin hafee hin beeku.

0
10320

Qabsoon Waraana barreeffamaatiin adeemsifamu waan yaalloo akka hin taane beekuun barbaachisaadha. Barreessitootni kitaabasaanii keessatti waan taajjabbii, mudannoo jireenyaafi dhoksaa garaa isaanii ilaalcha siyaasa hawaasa tokkoo quuqamoo ta’anii waan garaatti ulfaa’an ittansuu fi ciniinsifannaa guddaadhaan dhalanii kitaabessu. Kitaaba dhalan kana keessatti wantoota hawaasummaan waliin hariiroo qaban siyaas-dinagdee aadaa, duudhaa fi afaan akkasumas seenaa isaanii hammachiisuun qabsoo jechaan deeggarame waraana ibsaa quuqqaa hawaasichaaf hidhannoo guutuu hidhachiisuun teessisanii barreessu.

Dubbistoonni barreessaa isaanii hordofuun qabiyyee barreeffama barreessichaa keessatti bakka hoosisaa isaaniif hooqaa ta’ee kan argan dubbisuu malee afaanii fi eenyummaan kitaabaa fi barreessaa daangessaa isaanirratti ta’uu hin danda’u. Fkn yoo haala qabatamaa naannoo keenyaan madaala taasifne kitaabotni Dubbistoota Oromoo biratti fudhatama qaban kan Afaan Oromoon barreeffaman natti fakkaata kunis dubbistoota umrii dargaggummaa keessa jiraniif jechuukooti.

Hata’uutii garuu ilaalcha Afaan biroon kitaabota barraa’an dubbisuurratti gadi bu’aa ta’ee ture sana jijjiiruuf barreessitoota Afaan Amaaraan kitaaba isaanii keessatti eenyummaa Oromoo sakatta’an ilaaluun barbaachisummaansaa akka caalu hubadheen jira. Kana yeroon jedhu dandeettii dubbisanii hubachuu Afaan Ormaa dirqamatti horachuus baannu kanneen hubachuu danda’an akka dubbisuu qaban akeekkachiisuun filadhe. Akkaataa kanaan Namootni Afaan Amaaraatiin barreessaa turaniifi har’as jiran muraasni Oromummaa fi sabboonummaa ofiif itti amanan kitaabasaanii keessatti kaasaniiru.

Isaan keessaa Gaazexeessaafi Barreessaan TASFAAYEE[Gadaa] Gabra’aab isa tokko yoo ta’u tooftaa barreeffamaa ofiisaa qabachuun kitaabota isaa keessatti qabiyyee siyaasa Oromoo hin hammachiisin hafee hin beeku. Barreessaan kun Bishooftuutti dhalate haadhisaa Oromoo fi Abbaadhaan Tigiree/Ertiraa akka ta’e himama.

Haata’u malee adeemsa OROMOOMSUU hordofuun Gadaa maqaan jedhu kennameefiira.

Barreessaan kun kitaabota
– YE BISHOOFTUU QORIIXOOCH,
– YE BURQAA ZIMMITAA,
– YE DERAASII MAASTAAWESHAA,
– YE GAAZIXENYAA MAASTAAWESHAA,
– YE SIDETENYAA MAASTAAWESHAA,
– YE QIDAAMEE MAASTAAWESHAA FI
– YE JAMIILAA INNAAT jedhaman dubbistoota qaqqabsiifateera.

Kitaabonni kun hundi boqonnaaleedhaan qoodamanii jiru boqonnaaleen hundis Mata duree adda addaatiin dhiyaataniiru. hundisaanii garuu sakatta’a, ibsa, xiinxalaa fi Raaga siyaasa Oromoo haguuggatoodha.


Seenaafi hacuuccaa Ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa ture qabiyyeewwan kitaabota isaa heddu keessatti kaasee jira. Tasfaayee[Gadaa]n akka xiinxalaa siyaasaattiis Miidiyaalee biyya keessaafi alaa irratti dhimma Oromoo kessumaayyuu siyaasa oromoorratti irratti yaadota gurguddaa dhiyeessuun beekkama. Kanumaaf Ummanni Oromoo akka Seera Sirna Gadaa oromootti Oromoomsee maqaa isaas Gadaa jedhee moggaaseefi. Innis Maqaa kana akka jaallatuufi itti boonu dubbata.

Kitaaba isaa Burqaa Zimmitaa(Afaan Amaaraa) kana asii gadirraa buufadhaa dubbisaa

Maqaa

Fuula

Naqadhu(download)

Burqaa-Zimmitaa-Tefaayee-Gebra’aabitiin –Kutaa: 1ffaa

1-129

Naqadhu

Burqaa-Zimmitaa-Tefaayee-Gebra’aabitiin –Kutaa: 2ffaa

128-223

Naqadhu

Burqaa-Zimmitaa-Tefaayee-Gebra’aabitiin –Kutaa: 3ffaa

222-312

Naqadhu

Burqaa-Zimmitaa-Tefaayee-Gebra’aabitiin –Kutaa: 4ffaa

313-374

Naqadhu

Burqaa-Zimmitaa-Tefaayee-Gebra’aabitiin –Kutaa: 5ffaa

374-461

Naqadhu

 

Fuula 1-129
https://www.afaan-oromoo.com/oodsodsy/2019/04/Burqaa-Zimmitaa-Tefaayee-Gebraaabitiin-K1ffaa.pdf

Fuula 128-223
https://www.afaan-oromoo.com/oodsodsy/2019/04/Burqaa-Zimmitaa-Tefaayee-Gebraaabitiin-K2ffaa.pdf

Fuula 222-312
https://www.afaan-oromoo.com/oodsodsy/2019/04/Burqaa-Zimmitaa-Tefaayee-Gebraaabitiin-K3ffaa.pdf

Fuula 313-374
https://www.afaan-oromoo.com/oodsodsy/2019/04/Burqaa-Zimmitaa-Tefaayee-Gebraaabitiin-K4ffaa.pdf

Fuula 374-461

https://www.afaan-oromoo.com/oodsodsy/2019/04/Burqaa-Zimmitaa-Tefaayee-Gebraaabitiin-K5ffaa.pdf

Seenaa Jireenya isaa dhiyotti eeggadhaa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here