****DUBARTOOTA GAA’ELA QABAN QOFAAF****
Walqunnaamtii Saalaatti Gammaduu Dadhabuu Dubartootaa. (Female Orgasm Dysfunction)
Dubartiin tokko rakkoo armaan olii kana qabdi jechuudhaaf:
Walqunnaamtii saalaa abbaa manaa ishee waliin raawwattutti gammachuu kan hin qabnee fi fedhii saala abbaa manaa ishee guutuuf qofa kan raawwattu yoo ta’edha.
Rakkoowwan kana kan fidan keessaa muraasni:
1. Rakkoo xiin-sammuu (psychiatric or psycosocial) dudartiin sun qabdu kan akka raakkoo muuddama (stress) humnaa’olii yeroo hedduu itti mullatu, ofitti amanamummaa dhabuu fi kkf kan yaala addaa barbaadu.
2. Rakkoo waliin haasaa ykn walii galtee dhabuu abbaa manaa fi haadha manaa waliinii (Heeruma fedhii malee, fi kkf)
3. Dhiibbaa ykn rakkoo walqunnaamtii saalaan walqabatee yeroo ijoollummaa irratti raawwatame, kan akka dirqisiisanii gudeeduu fi kkf.
4. Dhukkuboota adda addaa kan waan kana fiduu danda’an qabaachuu fakkeenyaaf dhukkuba sukkaaraa….
5. Yaalii garagaraa kan baqaqsanii yaaluu kan dhukkuba biraaf godhame kan akka gadameessa muranii baasuu (hysterectomy).
6. Kan rakkoo biraa tokko hin qabne garuu rakkoo walqunnaamtii saalaatti gammaduu dadhabuu qofa qaban.
**** FURMAATA****
Rakkoon kun qorannoon biyya USA keessatti hojjetame tokko akka jedhutti dubartoota 21% kan hubu yoo ta’u rakkoo salphaa osoo hin taane kan yaala barbaadudha. Kanneen armaa gadii akka furmaataatti kan taa’anidha.
1. Waldhabiinsa, miidhama duraanii, muddama jireenyaa fi kkf namootni waan kana furuudhaaf leenji’an (psychotherapist) waan jiraniif deemanii yaala ga’aa argachuu.
2. Mana yaalaa deemanii dhukkuboota rakkoo kana fidan irraa yaalamuu.
3. Yeroo walqunnaamtii saalaa raawwatan guutummaa guutuutti yaada ofii walqunnaamtii saalaa irra gochuu fi sosochii garaa garaa gochuu.
4. Kana hundaan illee yoo furmaanni jiraachuu baate qorichoota anti depressant jedhaman ogeessa fayyaa sammuu (Psychiatrist) irraa ajajchiifachuun illee ni dandaa’ama.

 *Fayyaan Faaya*
Horaa bulaa deebanaa

Afaan Oromo
Author: Afaan Oromo

Barreessaa Marsariitii Afaan Oromo Online

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here