<<XALAYAA JIBBAA>>


Sihaa ga’u balaankoo
……..Kan dugdarraa madde
Jaalala sobaatiin
………Onnekoo na gubde

Yoomiifan si dhoksaa
………Maaliifan si jajaa
Eenyufan si dheessaa
………Maafan si kabajaa

Jaalallike sobee
……..Miidiyaan didichaa
Ammammo kuno
……Anatti hadhaa’a akkuma ibichaa

Waggaa meeqa guutuu
……….Hirriba siif dhabe
Oonlaayini fi chaatii
……Friikoolii qabee

Suuraa fi sagaleekoo
………. anarraa waraabdee
Waan garaa kooti hunda
………….Nakeessaa dhudhugdee

Anatti xabattee sitti haa xabatu
Kan hoji keeti rabi siif haalaatu

Arkumake sanaan aadd nagootee
Hinturre achumaan hy naan jette

Dubbiin baduun
……Bar gaafa sanaa
Utu balballi jiruuu
… .Boroodhaan gadseennaan

Ammammoo sin abaaraaa
………Mar’imaan qabadhee
Jibbaa keetirraa kan ka’e
……..Funyaanko qabadhee

 


 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here