Monday, Fulbaana 17, 2022

Dhufaatii ykn Ka’umsa Loogoo ykn Asxaa BBO Haaraa fi Komii Ummataa...

Loogoon/Asxaan BBO haaraan Loogoo/Asxaa Ministeera Barnootaa fi M/B Bultii Addaa Ifaa Borii jedhamuun Hariiroo kallattii qabaachuu bira darbee Mallattoolee, Halluu, Fakkaatii fi kkf walfakkaatu ofkeessaa qabaachuun isaa Loogoo/asxaa san irraa diqaalomsaamuu ykn giddugala tokkorraa yaadni bu'uuraa kaayamuu akn agarsiisuudha.

Dhufaatii ykn Ka’umsa Loogoo ykn Asxaa BBO Haaraa fi Komii Ummataa...

Loogoon/Asxaan BBO haaraan Loogoo/Asxaa Ministeera Barnootaa fi M/B Bultii Addaa Ifaa Borii jedhamuun Hariiroo kallattii qabaachuu bira darbee Mallattoolee, Halluu, Fakkaatii fi kkf walfakkaatu ofkeessaa qabaachuun isaa Loogoo/asxaa san irraa diqaalomsaamuu ykn giddugala tokkorraa yaadni bu'uuraa kaayamuu akn agarsiisuudha.

Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo – Afaan oromoo Computers Terminologies

Jechootni Koompitaraa Afaan Oromoo Qo’annoofi Qorannoo hayyootattiin hojjataman akka armaan gadiiti hiikamaa jiru, hojittis jijjiiramaa jira. Haala itti fayyadamaafi raabsuu irrattis hojjachaa jirra.

Hiikkaa Jechootaa Afaan Oromoo

There are currently 9208 Words(Jechoota) in this directory

Please select a letter from the index (above) to see entriesSubmit a Word(Jecha)

Nu Hordofaa

71,398FansLike
669FollowersFollow
65,450FollowersFollow
1,870FollowersFollow
3,180SubscribersSubscribe

Maxxansaalee heddu dubbifame

Jaalalleewwan: Akkamitti Wal-qunnamtii Saalaa walitti Mi’eessu?

Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi'eessu. Inni kun yeroo baay'ee hanqina shammarroota irratti mul'atu yoo tahu dhiirota irrattis hamma tokko ni mul'ata.

Tartiiba Hiikkaa Gugilii Afaan Oromoo

Afaan Oromoo Afaanota Gurguddoo Addunyaa 109 tti makamee tajaajila kennuu jalqabuuf Dhaabbatni Gugilii hayyame.

Jechoota Hayyoota Addunyaa

Jechoota Hayyoota Addunyaa 1) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu,kanneen itti fayyadaman beektota qofa.(Thomas Takias) 2) sababa teessee ilaaltuuf namoonni gurguddoo sitti fakkaatu. Kanaafuu ka'i. (Jecha warra Ingilizii) 3)...

Eebba Oromoo

Dhiphachuu – Stress